Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 123

123 Stemmingen erfgoed en monumenten

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over erfgoed en monumenten,

te weten:

  • - de motie-Van der Werf c.s. over kerkgenootschappen (32156, nr. 35);

  • - de motie-Van der Werf/Van der Ham over de eigen inkomsten van beheerders van monumenten (32156, nr. 36);

  • - de motie-Van der Werf over archeologische monumentenzorg (32156, nr. 37);

  • - de motie-Jadnanansing/Van Dekken over subsidie voor openstelling van monumenten voor publiek (32156, nr. 38);

  • - de motie-Jadnanansing/Jasper van Dijk over kwaliteitscriteria voor archeologisch onderzoek (32156, nr. 39).

(Zie vergadering van 28 juni 2012.)

De voorzitter:

De motie-Van der Werf/Van der Ham (32156, nr. 36) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering in de BRIM 2013 een stevige ambitie voorstelt ten aanzien van de eigen inkomsten van beheerders van monumenten;

overwegende dat het voor instellingen die veelal werken met vrijwilligers lastiger is om te voldoen aan normen ten aanzien van eigen inkomsten;

van mening dat vrijwillige inzet bij te subsidiëren instellingen toe te juichen is;

verzoekt de regering om in overleg met onder andere het FIM (Federatie Instandhouding Monumenten) te bekijken of het mogelijk is tot een werkbaar en eenvoudig model te komen, waarmee vrijwilligerswerk mee kan tellen in de eigen inkomsten, en de Kamer daarover te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 41, was nr. 36 (32156).

De motie-Van der Werf (32156, nr. 37) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed op diverse momenten in het proces van projecten die ingrijpen in de ondergrond archeologische verplichtingen kan opleggen;

overwegende dat dit kan leiden tot vertraging en oplopende kosten voor de initiatiefnemers;

constaterende dat alleen tegen een verlening van de voorwaardelijke vergunning beroep aangetekend kan worden en niet tegen vooronderzoeken;

verzoekt de regering, de vooraanwijzing tot archeologische monumenten te onderwerpen aan een beroep- en bezwaarprocedure opdat de besluitvorming rond archeologische verplichtingen transparanter en evenwichtiger wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 40, was nr. 37 (32156).

In stemming komt de motie-Van der Werf c.s. (32156, nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van der Werf (32156, nr. 41, was nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van der Werf (32156, nr. 40, was nr. 37).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van het CDA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jadnanansing/Van Dekken (32156, nr. 38).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PvdA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jadnanansing/Jasper van Dijk (32156, nr. 39).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.