Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233042 nr. 5

33 042 Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)

Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE, INTEGRATIE EN ASIEL

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 december 2011

Met deze brief informeer ik u over de voortgang van de werkzaamheden van de door mij ingestelde Commissie van onderzoek Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Dit mede naar aanleiding van een vraag van de heer Schouw tijdens de behandeling in uw Kamer van de begroting van Immigratie en Asiel op 17 november 2011 (Handelingen II, 2011/2012, nr. 25, behandeling begroting Immigratie en Asiel).

De Commissie is direct na haar instelling op 1 november voortvarend aan de slag gegaan en heeft zich er eerst toe gezet om inzicht te krijgen in de omvang van de werkzaamheden. Op basis daarvan is de Commissie tot de volgende voorlopige planning gekomen. Eind november was een groot deel van de documentatie waar de Commissie naar heeft gevraagd ontvangen. Dit neemt niet weg dat er gedurende het onderzoek nog behoefte kan bestaan aan aanvullende documenten. Tevens wil de Commissie kennis kunnen nemen van de uitkomsten van de onderzoeken naar de financieringssystematiek en de interne onderzoeken van het COA. In de onderzoeksfase worden onder andere interviews afgenomen. Gezien de brede onderzoeksopdracht gaat de Commissie uit van het voeren van minimaal 50 interviews. Deze periode valt samen met de feestmaand december, waardoor rekening gehouden moet worden met vakanties van diverse personen. Daarnaast verwacht de Commissie dat er reacties gaan binnenkomen op de inmiddels geopende website van de Commissie, waardoor de activiteiten van de Commissie kunnen toenemen. Tot slot moet er in de onderzoeksfase voldoende tijd worden ingepland voor de hoor en wederhoor procedure.

Dit alles leidt er toe dat de Commissie aangeeft ernaar te streven om het onderzoek voor eind maart te kunnen afronden. Zoals u weet hecht ik zeer aan tempo in deze zaak, maar dat mag niet betekenen dat er wordt afgedaan aan de noodzakelijke zorgvuldigheid. Ik ben er zeker van dat de Commissie bij de uitvoering van de werkzaamheden voor beide aspecten alle aandacht heeft.

Tenslotte wijs ik u er op dat de Commissie op boven bedoelde website (www.onderzoekscommissiecoa.nl) het door de Commissie opgestelde onderzoeksprotocol heeft gepubliceerd met daarin de regels die de Commissie hanteert omtrent de vertrouwelijkheid van informatie die aan de Commissie ter beschikking wordt gesteld.

De minister voor Immigratie, Integratie en Asiel,

G. B. M. Leers