Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 40

40 Wapenexportbeleid

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 5 juli 2012 over wapenexportbeleid.

De voorzitter:

Twee minuten all-in.

Mevrouw Peters (GroenLinks):

Voorzitter. Ik heb twee moties.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat repressieve regimes van censuur- en filtertechnologie gebruikmaken voor blokkades en beperkingen op het gebied van vrijheid van meningsuiting en de toegankelijkheid van internet;

overwegende dat de Europese Commissie een herziening van de "dual use"-verordening in gang beoogt te zetten, maar dat hier niet veel schot in zit;

van mening dat Nederland tot die tijd zelfstandig actie moet ondernemen door restricties op de uitvoer van intemetfiltertechnologie naar repressieve regimes toe te passen;

verzoekt de regering, op nationaal niveau maatregelen te nemen om een ad hoc vergunningsplicht in te stellen voor de uitvoer en doorvoer van internetfiltertechnologie;

roept de regering op, in Europees verband te pleiten voor een vergunningsplicht voor de uitvoer van intemetfiltertechnologie als "dual use"-product en de Kamer te informeren over vorderingen op dat gebied,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Peters en El Fassed. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 196 (22054).

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er op dit moment in de jaarrapportage van het wapenexportbeleid geen overzicht is van "dual use"-goederen die worden geëxporteerd aan leger, politie en andere veiligheidsdiensten;

constaterende dat "dual use"-goederen met eindgebruik van leger, politie en andere veiligheidsdiensten in landen terecht kunnen komen waar repressieve regimes ze gebruiken om de bevolking te onderdrukken;

overwegende dat bij de export van "dual use"-goederen niet de formele classificatie maar de eindgebruiker doorslaggevend moet zijn;

in acht nemend dat de administratieve lastendruk voor bedrijven die "dual use"-goederen exporteren niet te hoog moet zijn;

verzoekt de regering, in de jaarrapportage van het wapenexportbeleid vanaf 2013 een hoofdstuk op te nemen met daarin een overzicht van de "dual use"-goederen met uitsluitend eindgebruik van leger, politie en andere veiligheidsdiensten vanaf een drempelwaarde van 2 mln.,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Peters en El Fassed. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 197 (22054).

De heer Timmermans (PvdA):

Voorzitter. Ik heb één motie.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de huidige Europese regels over het wapenexportbeleid te veel ruimte laten voor verschillende interpretaties door de afzonderlijke lidstaten;

constaterende dat dit tot gevolg heeft dat er geen uniform gehanteerd Europees beleid is met betrekking tot de in-, uit-, en doorvoer van wapens in de EU;

overwegende dat een nationaal wapenhandelbeleid voor de handel en doorvoer van wapens ontoereikend is om de internationale wapenhandel te reguleren en het daarom noodzakelijk is om een uniform EU-wapenexportbeleid te hanteren;

van mening dat het wenselijk is te komen tot een uniforme interpretatie van de Europese regels over het wapenexportbeleid en een eenmaal genomen besluit voor de gehele EU geldt;

van mening dat het mensenrechtencriterium uitgebreid zou moeten worden met een formele rol voor de Speciale Vertegenwoordiger van de EU voor de Mensenrechten en het horen van lokale ngo's over de mensenrechtensituatie in het desbetreffende land;

verzoekt de regering, om in EU-verband te bewerkstelligen dat er een uniforme interpretatie van de Europese regels over het wapenexportbeleid komt en op EU-niveau af te spreken dat een eenmaal door een lidstaat genomen besluit alle lidstaten bindt,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Timmermans en El Fassed. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 198 (22054).

Minister Rosenthal:

Voorzitter. Ik ga in op de motie van de leden Timmermans en El Fassed over Europese regels voor het wapenexportbeleid. Zoals vanochtend al gedeeld in het algemeen overleg, spelen veiligheidsbelangen nog altijd een rol en dat gaat per land en dus horen ze niet thuis op Europees niveau. Daarnaast wijs ik erop dat er aan de review van het gemeenschappelijk standpunt van de Europese Unie wordt gewerkt. Daar zitten ook al de denials in. Het gemeenschappelijk standpunt van de EU is ook inzet van de onderhandelingen over het wapenhandelsverdrag. Dus laten we daar maar eerst voor zorgen. De Speciale Vertegenwoordiger van de Mensenrechten van de EU wil ik op dit ogenblik niet belasten met een taak terwijl wij nog aan de taakstelling bezig zijn.

Al met al ontraad ik de motie.

Staatssecretaris Bleker:

Voorzitter. De eerste motie van mevrouw Peters en de heer El Fassed ontraad ik. De motie vraagt om nationale maatregelen te nemen en om inzet te plegen om te komen tot een Europese afspraak. Wij doen het laatste. Daarover informeren we de Kamer zo spoedig mogelijk. Vooruitlopend daarop is er wat ons betreft geen sprake van een zelfstandige Nederlandse actie. Dat is de reden waarom we deze motie ontraden.

De tweede motie van mevrouw Peters en de heer El Fassed is in lijn met datgene wat er in het algemeen overleg aan argumenten en inzichten is gewisseld. Wij zien mogelijkheden om daaraan tegemoet te komen. Daarom laat ik het oordeel aan de Kamer over.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter:

Ik dank de bewindslieden voor hun oordeel over de moties. De stemmingen over de moties vinden plaats bij de eindstemming.