Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 107

107 Stemmingen Advies "Slagen in Cultuur"

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het advies "Slagen in Cultuur – culturele basisinfrastructuur 2013–2016" van de Raad voor Cultuur,

te weten:

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Van der Ham/Jasper van Dijk (33000-VIII, nr. 213) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Raad voor Cultuur op verzoek van de regering in de nabije toekomst advies zal uitbrengen over de herijking van het Nederlandse museumbestel;

verzoekt de regering, de musea in staat te stellen om volledig onderdeel te zijn van de herijking van het Nederlandse museumbestel,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 222, was nr. 213 (33000-VIII).

De motie-Van der Werf/Klijnsma (33000-VIII, nr. 215) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat als gevolg van de bezuinigingen een aantal instituten, waaronder het Nederlands Theaterinstituut, het Nederlands Muziekcentrum en het NiNsee, nationaal instituut Nederlands slavernij verleden, hun deuren moeten sluiten;

constaterende dat hierdoor belangwekkend cultuurgoed teloor dreigt te gaan;

overwegende dat dit weliswaar geen rijkscollecties zijn, maar wel kennis en goederen betreft die mede met rijksgeld zijn opgebouwd;

verzoekt de regering, het cultuurgoed van genoemde instellingen zorgvuldig te borgen en, indien mogelijk, onder andere de eigen bestemmingsreserves hiervoor aan te wenden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 223, was nr. 215 (33000-VII).

Ik stel vast dat wij nu over de gewijzigde moties kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Klijnsma/Van der Werf (33000-VIII, nr. 211).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van der Ham/Jasper van Dijk (33000-VIII, nr. 222, was nr. 213).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van der Werf/Klijnsma (33000-VIII, nr. 223, was nr. 215).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en het CDA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.