Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 94

94 Stemmingen Belastingdienst

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Belastingdienst,

te weten:

  • - de motie-Van Vliet over een nadere afbakening van doelgroepen (31066, nr. 136);

  • - de motie-Braakhuis/Groot over het begrip "substance" (31066, nr. 137);

  • - de motie-Braakhuis/Groot over brievenbusmaatschappijen (31066, nr. 138);

  • - de motie-Omtzigt c.s. over halvering van het handhavings- en invorderingstekort (31066, nr. 140);

  • - de motie-Groot/Braakhuis over verticale belastingcontroles (31066, nr. 141);

  • - de motie-Groot/Braakhuis over nieuw onderzoek naar het nalevingstekort (31066, nr. 142).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Omtzigt c.s. (31066, nr. 140) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een behoorlijk percentage van het bedrag dat op grond van de wet aan belasting betaald zou moeten worden, niet in de schatkist belandt door onjuiste of onvolledige belastingaangiften, illegale activiteiten en onvoldoende capaciteit voor de invordering van belastingen;

van mening dat het eerlijker en rechtvaardiger is om de huidige belastingverplichtingen beter te handhaven en zo deze tax gap te verkleinen, dan om de belastingen te verhogen of nieuwe belastingen in te voeren;

overwegende dat een betere handhaving van huidige belastingverplichtingen bovendien een positief effect heeft op de belastingmoraal van welwillende belastingplichtigen;

overwegende dat het nalevingstekort voor particulieren 1,5% van de totale belastingopbrengst bedraagt, voor kleine en middelgrote ondernemingen 6,5% en voor grote ondernemingen eveneens een dergelijk percentage, en dat verkleining van de tax gap de schatkist dus enkele miljarden kan opleveren;

van mening dat er met het oog op een nieuw regeerakkoord een plan moet liggen om te zorgen dat de belasting die de fiscus wettelijk gezien binnen zou moeten krijgen, ook daadwerkelijk door de fiscus ontvangen wordt;

verzoekt de regering, voor 1 oktober met een plan te komen om de tax gap te halveren, dan wel zo mogelijk nog verder te verkleinen, door met gerichte acties zowel op het gebied van handhaving als invordering de belastingopbrengst te vergroten;

verzoekt de regering tevens, hierbij in kaart te brengen met welke gerichte investeringen de belastingopbrengst met een veelvoud vergroot kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 144, was nr. 140 (31066).

De motie-Groot/Braakhuis (31066, nr. 142) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de grootte van het nalevingstekort door de Belastingdienst wordt beschreven aan de hand van onderzoek naar belastinginkomsten uit 2007 en 2008 en van de percentages gemiste opbrengst particulieren en mkb;

overwegende dat meer recente informatie over de omvang van het nalevingstekort gewenst is, ook aangezien de Nederlandse Staat kampt met een begrotingstekort dat deels wordt veroorzaakt door achterblijvende belastinginkomsten;

verzoekt de regering, nieuw onderzoek te doen naar de omvang en samenstelling van het nalevingstekort en in de rapportage hierover aan de Kamer niet enkel de percentages te vermelden, maar ook de nominale bedragen aan misgelopen belastinginkomsten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 145, was nr. 142 (31066).

Ik stel vast dat wij nu over de gewijzigde moties kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Van Vliet (31066, nr. 136).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Braakhuis/Groot (31066, nr. 137).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Braakhuis/Groot (31066, nr. 138).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Omtzigt c.s. (31066, nr. 144, was nr. 140).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de PVV en de groep Kortenoeven/Hernandez voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Groot/Braakhuis (31066, nr. 141).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Groot/Braakhuis (31066, nr. 145, was nr. 142).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.