Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229385 nr. 72

29 385 Aanleg en de aanpassing van hoofdinfrastructuur

Nr. 72 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 juni 2012

Tijdens het algemeen overleg over de doortrekking van de A15 van 31 mei 2012 heb ik toegezegd om tijdig vóór het algemeen overleg MIRT van 28 juni 2012 uw Kamer aanvullend te informeren over dit project. Met deze brief geef ik invulling aan deze toezegging. Daarnaast zal ik mijn keuze voor de verlegde en verdiepte doortrekking noord nader toelichten.

Achtereenvolgens informeer ik u over:

 • de uitwerking van combinatievariant 2;

 • de uitwerking van de nieuwe variant: de verlegde en verdiepte doortrekking noord;

 • de uitkomsten van het bestuurlijk overleg met de regio over beide varianten;

 • de bereidheid van de provincie Gelderland tot een extra financiële bijdrage om de A15 tolvrij te maken.

Bij de uitwerking van beide varianten betrek ik ook de (aanbestedings)termijnen, kosten en bronnen.

Beschrijving varianten

Tijdens het algemeen overleg van 31 mei jongstleden heb ik aangegeven dat ik het belangrijk vind om een oplossing te vinden voor de problematiek bij Groessen.

Daarbij zijn tijdens het debat naast mijn eerder ingenomen standpunt de combinatievariant 2 met brug en de «verlegde/verdiepte» variant de revue gepasseerd. Onderstaand informeer ik u over deze varianten en vergelijk ik ze met het tracé conform mijn standpunt.

Uitgebreide tracébeschrijvingen plus kaartmateriaal zijn opgenomen in bijlage 11 bij deze brief. De planningen en (aanbestedings)termijnen van de varianten zijn gedetailleerd beschreven in bijlage 21. De nieuwe varianten zijn door Rijkswaterstaat indicatief geraamd op basis van schetsontwerpen en dezelfde actuele eenheidsprijzen als die voor de TN/MER-ramingen zijn gehanteerd.

0. Tracé conform standpunt: doortrekking Noord met brug

Dit betreft het tracé zoals opgenomen in mijn standpunt van 16 januari 2012. Het tracé ligt halfverdiept (– 3 meter) op ongeveer 30 meter afstand van de dichtstbijzijnde woning van de wijk Diesfeldt (gemeente Duiven). Dit tracé past precies binnen het taakstellend budget van € 804 miljoen.

1. Verlegde en verdiepte ligging bij Groessen met brug

In deze variant wordt de weg ruim 100 meter verder dan in de doortrekking noord, van de wijk Diesfeldt in Groessen aangelegd. Hierdoor komt de weg op minimaal 140 meter van de wijk te liggen. In de aanbesteding zal de markt worden uitgedaagd om een geheel verdiepte ligging (– 6 meter), in plaats van een halfverdiepte (– 3 meter) bij Groessen binnen budget aan te bieden.

De meerkosten voor het verleggen bedragen € 0–5 miljoen. Voor het extra verdiepen bedragen de meerkosten € 40–80 miljoen. Dit moet door de markt worden overbrugd. Deze financiële opgave kan verlaagd worden door inzet van een deel van de € 55 miljoen die de provincie op 22 juni 2011 beschikbaar heeft gesteld voor extra inpassing. Ik heb het vertrouwen dat de markt een geheel verdiepte ligging binnen het totaal, inclusief de extra inpassingbijdrage, beschikbaar budget zal kunnen aanbieden.

Deze variant kan in een «normale» aanbesteding worden uitgevraagd doordat de verdiepte ligging enkel een (beperkte) variatie in hoogteligging van de scope is. Deze variant kent geen extra proceskosten ten opzichte van de aanbesteding die reeds in voorbereiding is. Hierbij is inpassing reeds voorzien als belangrijk gunningscriterium.

2. Combinatievariant 2 met brug

In deze variant volgt de A15 de zuidelijke ligging langs Boerenhoek tot over het Pannerdensch kanaal. Vervolgens buigt de A15 met een ruime boog om Groessen richting de noordelijke ligging. Deze variant ligt op 40 meter met een hoog talud (ruim 10 meter) van Boerenhoek , gemeente Lingewaard (zie kaart op bladzijde 6 van bijlage 1).

De meerkosten van deze variant bedragen € 60–100 miljoen. Op uw verzoek onderbouw ik de meerkosten van dit tracé hieronder. Ik geef hierbij bandbreedtes per element omdat deze informatie aanbestedingsgevoelig is:

 • meerkosten tracéwijziging en geheel verdiepte ligging: + € 120 tot 140 miljoen;

 • minderkosten geen pergola: – € 20 tot 30 miljoen;

 • minderkosten niet verleggen grote gasleiding bij Groessen: – € 20 tot 30 miljoen;

 • Totaal: + € 60 tot 100 miljoen

Daarnaast bedragen de extra proceskosten circa € 10 miljoen. Dus totaal € 70–110 miljoen.

Omdat dit budget niet beschikbaar is en er een terugvaloptie moet zijn voor de kans dat de markt niet met een passende bieding komt, betekent dit dat ik hier, wat ik ook heb aangegeven in het algemeen overleg, moet kiezen voor een open aanbesteding. Dit betekent dat combinatievariant 2 met brug uitgevraagd wordt naast de (verlegde en verdiepte) doortrekking noord. Hierdoor is er pas eind 2014 duidelijkheid is over het tracé, oftewel 2,5 jaar langere onzekerheid voor de regiogemeenten en burgers hierover (zie bijlage 2).

Overige (aanbestedings)varianten

Door enkele fracties en regionale partijen is de suggestie gedaan voor een open aanbesteding brug/tunnel of zelfs een dubbele open aanbesteding waarbij zowel de keuze voor het tracé (combinatievariant2 of verlegde en verdiepte ligging) als de oeverbinding (brug of tunnel) aan de markt worden gelaten. Ik acht deze opties niet realistisch. Dat licht ik hieronder toe.

3. Open aanbesteding brug/tunnel

Deze optie betekent het uitvragen van een «oeververbinding» aan de markt. De meerkosten van een tunnel bedragen € 210 miljoen ten opzichte van de doortrekking met brug. De extra proceskosten (ontwerpkostenvergoedingen voor de markt en voorbereidingskosten RWS) van deze variant bedragen tenminste € 20 miljoen. Deze leggen een extra claim op het taakstellend budget. Daarmee is het onrealistisch dat de markt met een bieding voor een tunnel binnen budget komt. Er wordt bovendien pas begin 2015 duidelijkheid hierover verkregen. Dit betekent zeker 2,5 jaar langere onzekerheid. Ook vertraagt de start van de realisatie met 1,5 jaar.

4. Dubbele open aanbesteding

Hierbij worden zowel het tracé als de oeververbinding bij aanvang van de aanbesteding open gehouden. De meerkosten van combinatievariant 2 én een tunnel bedragen circa € 300 miljoen. De extra proceskosten zullen de € 30 miljoen overstijgen. Daarmee is het onrealistisch dat de markt met een bieding voor een combinatievariant2 met tunnel binnen budget komt. Doordat een dubbele open aanbesteding nog complexer is dan de hiervoor beschreven vormen van een open aanbesteding nemen de doorlooptijden, duur van onzekerheid en vertraging van de start van de realisatie verder toe.

Uitkomsten overleg met regio

Ik heb op maandag 11 juni jongstleden gesproken met vertegenwoordigers van de drie gemeenten Duiven, Zevenaar en Lingewaard en de provincie Gelderland. Naar aanleiding van dit overleg concludeer ik dat er geen unanieme regionale voorkeur bestaat voor de verlegde en verdiepte ligging bij Groessen noch de combinatievariant 2 met brug. De gemeente Duiven heeft een voorkeur voor combinatievariant 2 vanwege het feit dat dit tracé het meest ver van Groessen ligt. De gemeente Lingewaard heeft zich uitgesproken tegen combinatievariant 2 vanwege de brug bij Boerenhoek. De gemeente Zevenaar en de provincie hechten vooral waarde aan een snelle realisatie en duidelijkheid. Daarbij heeft de provincie een voorkeur voor de verlegde en verdiepte ligging vanwege de verwachting dat deze variant financieel het meest haalbaar is en het meest snel gerealiseerd kan worden.

Keuze: verleggen en verdiepen A15 bij Groessen

Tijdens het algemeen overleg van 31 mei heb ik aangegeven dat ik de mening deel dat er gekeken moet worden of er een oplossing te vinden is voor de problematiek bij Groessen. Een aantal kamerleden heeft mij gewezen op combinatievariant 2. Daarnaast heb ik nog een andere variant geïntroduceerd: de verlegde en verdiepte doortrekking noord. Ik heb u in deze brief geïnformeerd over de eigenschappen van beide varianten. Alles overwegend kies ik ervoor om de verlegde en verdiepte ligging bij Groessen uit te werken in het (ontwerp)tracébesluit en hiervoor de aanbesteding verder uit te werken.

De belangrijkste redenen voor mijn keuze zijn:

 • Groessen krijgt een significant betere oplossing: de weg komt zeker 100 meter verder te liggen dan eerder gepland;

 • de problematiek wordt niet verschoven van Groessen naar Boerenhoek in de gemeente Lingewaard;

 • er is geen unanieme regionale voorkeur voor combinatievariant 2 met brug;

 • deze optie betekent de snelst mogelijke realisatie van de A15 conform de wensen van de provincie en gemeente Zevenaar;

 • geen extra proceskosten (die uit het taakstellend budget moeten komen);

 • de snelst mogelijke duidelijkheid voor gemeenten en burgers;

 • ik heb het vertrouwen dat de meerkosten van het verleggen en verdiepen uit een aanbestedingsmeevaller gefinancierd kunnen worden.

Bereidheid provincie Gelderland tolvrij maken A15

De PVV-fractie heeft mij gevraagd om bij de provincie Gelderland na te gaan of zij bereid is om € 282,5 miljoen beschikbaar te stellen om de weg tolvrij te maken. Dit heb ik gedaan. Gedeputeerde Bieze heeft namens het college van GS afwijzend gereageerd op deze vraag. De provincie is van mening dat zij al reeds een meer dan substantiële bijdrage levert aan de rijksweg A15.

De minister van Infrastructuur en Milieu, M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.