Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 53

53 Declaraties bewindspersonen en topambtenaren

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 21 juni 2012 over declaraties bewindspersonen en topambtenaren.

De voorzitter:

Ik heet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hartelijk welkom. Op de sprekerslijst staan drie sprekers, maar naar ik begrijp is de heer Elissen de enige spreker namens de Kamer in dit debat.

De heer Elissen (PVV):

Voorzitter. Wanneer je uit hoofde van je functie bepaalde uitgaven doet, moet je die natuurlijk kunnen declareren. Dat is normaal. Wel is het dan belangrijk om naar nut en noodzak daarvan te kijken; waren alle declaraties noodzakelijk?

De praktijk wijst helaas uit dat bepaalde bewindspersonen, bestuurders en topambtenaren alles declareren wat los en vast zit. Soms laten deze graaiers zelfs ondergeschikten declareren, zodat zij zelf buiten schot blijven. Dit heeft geleid tot een declaratiecultuur die alle perken te buiten gaat. Dit schaadt het aanzien van de Nederlandse overheid enorm. De PVV pleit daarom voor een declaratieregister, zodat de Nederlandse belastingbetaler kan zien wat er allemaal met belastingcenten gebeurt. Daarom dien ik de volgende moties in.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er een Voorzieningenbesluit bestaat waarmee bewindspersonen vergoedingen krijgen voor kosten die zij zowel ambtshalve als privé maken;

verzoekt de regering, maatregelen te treffen zodat het voor bewindspersonen onmogelijk wordt om zaken te declareren die al door het Voorzieningenbesluit worden gedekt,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Elissen. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 62 (28479).

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de redactie van RTL Nieuws middels een WOB-verzoek inzicht heeft gekregen in het declaratiegedrag van bewindspersonen, bestuurders en topambtenaren;

constaterende dat enkele gemeenten en provincies geen zicht hadden op declaraties of simpelweg weigerden deze gegevens te openbaren;

constaterende dat er door bestuurders en ambtenaren op alle overheidsniveaus wordt gedeclareerd en dat er op alle niveaus declaraties te vinden zijn die tot publieke verontwaardiging leiden;

overwegende dat openheid een preventieve werking heeft, daarmee het declaratieautomatisme doorbreekt en stimuleert om nogmaals extra kritisch na te denken over nut en noodzaak van declaraties;

overwegende dat de burger er simpelweg recht op heeft om te weten hoe belastinggeld wordt besteed;

verzoekt de regering, middels een aparte website de declaraties van alle bestuurders en ambtenaren gemakkelijk toegankelijk en inzichtelijk te maken voor eenieder die hierin is geïnteresseerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Elissen. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 63 (28479).

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Minister Spies:

Voorzitter. De heer Elissen heeft twee moties ingediend. In de motie op stuk nr. 62 verzoekt hij de regering om maatregelen te treffen zodat het voor bewindspersonen onmogelijk wordt om zaken te declareren die al door het Voorzieningenbesluit worden gedekt. Deze motie is overbodig, want ook nu al kunnen er geen declaraties worden ingediend die door het Voorzieningenbesluit worden gedekt.

In de motie op stuk nr. 63 verzoekt de heer Elissen de regering om middels een aparte website de declaraties van alle bestuurders en ambtenaren gemakkelijk toegankelijk en inzichtelijk te maken voor eenieder die hierin is geïnteresseerd. Allereerst merk ik op dat ik het beeld dat de heer Elissen schetst niet herken, namelijk dat er sprake zou zijn van graaiers en dat de praktijk zou uitwijzen dat declaraties alle perken te buiten gaan. Volgens mij was de gemeenschappelijke conclusie tijdens het algemeen overleg juist dat van een dergelijke cultuur gelukkig geen sprake is. Ik heb toegezegd dat wij een aparte website maken waarop zo snel mogelijk declaraties van bewindspersonen en hoge ambtenaren inzichtelijk en gemakkelijk toegankelijk worden gemaakt voor eenieder die hierin is geïnteresseerd.

Ik ben echter absoluut niet van plan om alle bestuurders, inclusief gemeente- en provinciebestuurders – die hebben daarvoor hun eigen controlerende organen – en ambtenaren te verplichten om alle declaraties op een website toegankelijk te maken. Daarmee gaan wij een bureaucratie en een administratieve last creëren die buiten proportie is voor het doel dat hiermee gediend zou kunnen worden, dus ik ontraad deze motie.

De voorzitter:

Die indruk had ik al een beetje. Beide moties zijn ontraden.

De beraadslaging wordt gesloten.