Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 132

132 Stemmingen Erfpacht Staatsbosbeheer

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over erfpacht Staatsbosbeheer,

te weten:

  • - de motie-Koopmans over evalueren van de pachtprijzensystematiek (29659, nr. 92).

(Zie vergadering van 4 juli 2012.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Dames en heren, nu kunt u nog één keuze maken. Wilt u de lange versie van mijn afscheidsverhaal of de korte versie?

(hilariteit)

De voorzitter:

U hebt fout gegokt. U krijgt de korte versie, want ik heb geen lange versie. Ik dacht namelijk dat het 04.00 uur vannacht zou worden. Daarom dacht ik: ik ga u helpen.

Waarde medeleden, met het eind van deze vergadering komt ook een einde aan een enerverend parlementair jaar. Een jaar waarin opnieuw hard gewerkt is en waarbij de beoordeling van de resultaten uiteraard verschilt. Dat is geen probleem, want verschil van mening hoort bij de democratie.

Zoals gebruikelijk wil ik bij dezen alle medewerkers van de Kamer en van de fracties – er is nog een enkeling van hen aanwezig – hartelijk bedanken voor hun grote inzet in het afgelopen jaar.

(geroffel op de bankjes)

De voorzitter:

Ik spreek ook een woord van dank uit voor de journalisten die ons aandachtig en kritisch volgen.

(hilariteit)

De voorzitter:

Dat was voor de happy few.

Ik spreek natuurlijk ook een woord van dank uit voor de staatssecretaris, die namens het kabinet aanwezig is.

(geroffel op de bankjes)

De voorzitter:

Tot slot merk ik het volgende op. Wij beginnen nu aan een zomerreces dat overgaat, of voor sommigen al is overgegaan, in een verkiezingsreces. Misschien zien wij elkaar nog wel terug, maar ik zou u willen vragen: rust nu toch even uit en laat elkaar een beetje heel in de campagne. Dat meen ik heel serieus. Mensen houden niet van gekift en uiteindelijk moeten wij toch weer samen aan de slag.

De eerstvolgende vergadering van deze Kamer, bijzondere omstandigheden daargelaten, staat geagendeerd op dinsdag 18 september aanstaande, Prinsjesdag. Ik sluit de vergadering.

(geroffel op de bankjes)

Sluiting 01.31 uur.