32 637 Bedrijfslevenbeleid

Nr. 35 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 juni 2012

In deze brief ga ik in op het verzoek van het lid Verhoeven om een reactie op berichtgeving in het Financieele Dagblad van 18 april over de enquête onder 1 700 ondernemers (Handelingen II 2011/12, nr. 78, item 4, blz. 29–30). Hierin tonen de geënquêteerde ondernemers zich kritisch over het kabinetsbeleid, wordt gesteld dat het kabinet volgens ondernemers te weinig daadkracht toont en roepen de ondernemers op tot hervormingen van bijvoorbeeld de woningmarkt en de arbeidsmarkt.

Het kabinet neemt deze signalen serieus. Ondernemers zijn de motor van onze economie en zorgen voor banen en inkomsten. In de resultaten van de enquête valt op dat vooral zelfstandigen zonder personeel kritisch zijn. Bestuurders van bedrijven met meer dan 50 werknemers zijn een stuk positiever. Zo vindt bijvoorbeeld 68% van de respondenten met meer dan 50 werknemers dat het kabinet zijn belangen behartigt, tegen 31% van de zzp’ers. Doordat er meer zzp’ers zijn dan ondernemers met personeel slaat de balans van de gehele enquête negatief uit. Het belangrijkste punt van kritiek in de enquête is dat het kabinet te weinig hervormt.

Dit kabinet heeft de afgelopen jaren diverse maatregelen in gang zijn gezet om ondernemend Nederland sterker te maken. Met het nieuwe bedrijfslevenbeleid heeft er een schuif plaatsgevonden van specifiek naar generiek beleid. Zo zijn versnipperde subsidies omgezet in regelingen die voor alle bedrijven toegankelijk zijn, groot en klein. Belangrijk is tevens dat er een betere bedrijfsfinanciering voor het midden- en kleinbedrijf en innovatief ondernemerschap is gekomen door middel van het Innovatiefonds MKB+ en de Research & Development Aftrek (RDA).

Ook in het kader van de topsectorenaanpak is in relatief korte tijd veel gebeurd. Minder regeldruk, minder vergunningen en een aantrekkelijk fiscaal klimaat geven ondernemers de ruimte om te ondernemen. Bovendien wordt toekomstig talent voor het bedrijfsleven vrij gemaakt via onder andere het Masterplan bèta en techniek, vervult de overheid de rol van lead customer, en worden handelsmissies toegespitst op Nederlandse ondernemers. Dat dit stimulerende beleid ook concrete resultaten oplevert, laat de aangekondigde investering van DSM zien.

DSM heeft recent bekendgemaakt € 100 miljoen te investeren in nieuwe laboratoria in Delft en Sittard-Geleen. Het bedrijf onderschrijft daarmee het ondersteunende beleid van het Rijk voor innovatie.

De vertegenwoordigende werkgeversorganisaties MKB-NL en VNO-NCW laten dan ook positieve geluiden horen over het kabinetsbeleid. Zo stelde op 6 februari 2012 de voorzitter van MKB-Nederland, Hans Biesheuvel, in een ingezonden artikel in het FD: «Mijn leden zijn vol lof over het topsectorenbeleid dat juist kleine bedrijven kansen en erkenning biedt.» Ook de heer Wientjes, voorzitter van VNO-NCW, heeft zich herhaaldelijk in positieve bewoordingen uitgelaten over het kabinet; 23 februari 2012 stelde hij bijvoorbeeld in een interview met de Volkskrant dat het kabinet nog niet één onderneming heeft geschaad.

Voor zelfstandigen zonder personeel neemt het kabinet diverse maatregelen. Zo worden onnodige belemmeringen weggenomen en administratieve lasten verminderd met het zzp-actieplan, dat binnenkort aan uw Kamer wordt aangeboden. Daarnaast krijgen kleinere bedrijven een eerlijkere kans bij aanbestedingen als gevolg van de nieuwe Aanbestedingswet, die in februari 2012 door uw Kamer is aangenomen. Zzp’ers krijgen zo meer kans om te groeien. Zowel bij het topsectorenbeleid als bij het actieplan zzp’ers heeft het kabinet bovendien goed geluisterd naar ondernemers en zijn signalen uit de praktijk serieus opgepakt. Zo is de regeldrukaanpak uit het actieplan zzp’ers gebaseerd op de grootste ergernissen die door zzp-belangenorganisaties in kaart was gebracht.

Belangrijkste punt van kritiek, tenslotte, is het uitblijven van grote hervormingen op bijvoorbeeld de woningmarkt, de pensioenen en de zorg. Op deze terreinen heeft het kabinet stappen gezet. In het Begrotingsakkoord, zoals dat 25 mei jl. is gepresenteerd, worden verdere hervormingen aangekondigd zowel op het gebied van de woningmarkt, pensioenen en de arbeidsmarkt, als het bereiken van gezonde overheidsfinanciën. Daarmee wordt dit belangrijke signaal van ondernemers opgepakt.

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M. J. M. Verhagen

Naar boven