Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 42

42 Zuidas

Aan de orde is de behandeling van:

  • - het verslag van een schriftelijk overleg over de Zuidas ( 32668, nr. 3 ).

De beraadslaging wordt geopend.

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Voorzitter. Naar aanleiding van het schriftelijk overleg over de Zuidas heb ik twee moties.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de geplande Noord/Zuidlijn vooralsnog eindigt bij de Zuidas;

overwegende dat de bereikbaarheid van Amstelveen van belang is voor de Zuidas en Amsterdam;

overwegende dat de Noord/Zuidlijn technisch alsnog naar Amstelveen kan worden doorgetrokken;

overwegende dat het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Amstelveen zowel een onderdeel van een doorfasering van het ZuidasDok kan zijn als een op zichzelf staand project;

verzoekt de regering, in samenwerking met de regio:

  • - bij de uitwerking van het ZuidasDok en het ontwerp van het station het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Amstelveen fysiek niet onmogelijk of onnodig duur te maken;

  • - bij de uitwerking van de Amstelveenlijn als tram zo veel mogelijk rekening te houden met het in de toekomst eventueel doortrekken van de Noord/Zuidlijn-metro zodat dit niet onnodig duur wordt,

en de Kamer hierover voor het najaarsoverleg MIRT 2012 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 4 (32668).

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het nieuwe station Amsterdam-Zuid optimaal bereikbaar moet zijn voor de reiziger met hoofdletter R en ook voorbereid moet zijn op toekomstige groei;

verzoekt de regering, bij de verdere uitwerking van de scope van station Amsterdam-Zuid:

  • - in de sporenlay-out en ruimtelijke reservering rekening te houden met een mogelijke toekomstige wens voor keersporen aan de westzijde van station Amsterdam-Zuid;

  • - een toegang aan de oostzijde (Beethovenstraat) op te nemen in het ontwerp,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 5 (32668).

De heer Verhoeven (D66):

Voorzitter. We hebben een schriftelijk overleg gehad over de Zuidas. De Zuidas is een prachtig project. Het loopt al een tijd, ik ken het nog uit de tijd dat ik werkte bij het mkb in Amsterdam. Dit project is een van de klerenhangers van de Nederlandse economie. Het is een mooi project, waar we zeker mee door moeten. Maar er zijn ook wel wat zorgen waar te nemen over de constructie van de Zuidas en de manier waarop de infrastructuur wordt betaald en ingepast. Ik heb daarover een motie gemaakt, die luidt als volgt.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de kosten van de ontwerpstructuurvisie ZuidasDok volledig worden gedragen door centrale en decentrale overheden;

constaterende dat er na doorrekeningen van het CPB onzekerheden zijn ontstaan omtrent de rentabiliteit van de ontwerpstructuurvisie ZuidasDok;

overwegende dat veel gemeenten in afgelopen jaren de waardeontwikkeling van kantoorgebieden te optimistisch hebben ingeschat;

overwegende dat ook de Zuidas dit risico kent, en de betrokken partijen benadrukken hiermee voldoende rekening te hebben gehouden;

verzoekt de regering, de financiële risico's en de rentabiliteit van het project ZuidasDok nauwlettend te monitoren, en de Kamer hier middels een jaarlijkse rapportage over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Verhoeven. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 6 (32668).

De heer De Rouwe (CDA):

Voorzitter. De CDA-fractie heeft zich positief uitgesproken over deze investeringen in Amsterdam. Wij hebben ook een verzoek gedaan om te kijken naar het doortrekken van de metrolijn in de richting van Schiphol. Mijn fractie wil dat in dit VSO afronden met de volgende motie.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er een mogelijkheid bestaat de Noord/Zuidlijn naar Schiphol door te trekken en de metrolijn niet slechts te laten eindigen op station Amsterdam-Zuid;

overwegende dat verlenging naar Schiphol een serieuze en haalbare optie zou kunnen zijn, en dat Amsterdam al eerder voorstander was van deze mogelijkheid, maar dat er nooit serieus onderzoek is gedaan naar de kosten daarvan;

verzoekt de regering om expliciet onderzoek te doen naar het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en daarbij gemeenten en bedrijfsleven te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid De Rouwe. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 7 (32668).

Minister Schultz van Haegen-Maas Geesteranus:

Voorzitter. Ik begin met motie nr. 4 van mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink. Het doortrekken van de Noord/Zuidlijn, zowel naar Amstelveen als naar Schiphol, wordt niet onmogelijk gemaakt. Ik beschouw deze motie dan ook als ondersteuning van beleid en denk dat die in de verdere uitwerking ook aan de orde zal komen. Ik laat het oordeel aan de Kamer.

Dan kom ik bij motie nr. 5, eveneens van mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink, waarin wordt gevraagd om nog bij de verdere uitwerking een aparte sporenlay-out en ruimtelijke reservering te realiseren en ook een toegang aan de oostzijde op te nemen in het ontwerp. Die motie wil ik ontraden. Het ontwerp van het station zoals het nu is, is optimaal en betaalbaar. Daar is echt heel lang op gestudeerd. Nieuwe eisen nu zouden tot vertraging en hoge kosten leiden.

Vervolgens kom ik bij motie nr. 6 van de heer Verhoeven over het onderzoeken en monitoren van de financiële risico's en de rentabiliteit van het project Zuidasdok. Wat ons betreft is dit ook een ondersteuning van beleid, dus ik laat het oordeel aan de Kamer. Dit is iets waarover wij ook op andere manieren al jaarlijks rapporteren.

Ten slotte kom ik bij motie nr. 6, van de heer De Rouwe, die de regering verzoekt om expliciet onderzoek te doen naar het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en om gemeenten en bedrijfsleven hierbij te betrekken. Ook die motie is een ondersteuning van beleid, want daarmee is de staatssecretaris op dit moment bezig in het kader van SMASH. Het oordeel is daarmee aan de Kamer.

De beraadslaging wordt gesloten.