Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000 nr. 66

33 000 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 66 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 juni 2012

Hierbij stuur ik u het advies van de 14de Studiegroep Begrotingsruimte, dat ik in antwoord op de adviesaanvraag van 29 mei jongstleden heb ontvangen1. De Studiegroep Begrotingsruimte adviseert over zowel de begrotingssystematiek als de begrotingsdoelstelling ten behoeve van de volgende kabinetsperiode.

Zoals te doen gebruikelijk legt het kabinet de overwegingen en aanbevelingen van de Studiegroep Begrotingsruimte zonder nadere standpuntbepaling aan u voor.2

De minister van Financiën, J. C. de Jager


X Noot
1

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 000, nr. 65

X Noot
2

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.