Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 16

16 Stemmingen wijziging Gemeentewet

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met het afschaffen van de bevoegdheid van gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen ( 33017 ),

en over:

  • - de motie-Heijnen/Schouw over een advies van de Raad van State (33017, nr. 9);

  • - de motie-Heijnen/Schouw over aanhouden van het wetsvoorstel (33017, nr. 10);

  • - de motie-Heijnen over de omvang van de gemeenteraad in grote gemeenten (33017, nr. 11);

  • - de motie-Grashoff over de kosten van afschaffing deelgemeenten (33017, nr. 12).

(Zie wetgevingsoverleg van 2 juli 2012.)

De voorzitter:

De motie-Heijnen (33017, nr. 11) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de gemeenteraden van Amsterdam en Rotterdam meer taken zullen krijgen door de voorgenomen afschaffing van de deelgemeenten;

overwegende dat dit effect nog versterkt zal worden door de voorgenomen vermindering van het aantal raadsleden en wethouders;

constaterende dat op dit moment alle gemeenten met meer dan 200.000 inwoners een even groot aantal raadsleden en maximum aantal wethouders hebben terwijl een beperkt aantal gemeenten veel groter is;

verzoekt de regering om bij aanname van het wetsvoorstel om de deelgemeenten af te schaffen er zorg voor te dragen dat de allergrootste gemeenten 45 gemeenteraadsleden en maximaal 9 wethouders behouden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 16, was nr. 11 (33017).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

Aangezien de moties op stuk nrs. 9 en 10 vragen om een advies van de Raad van State c.q. het aanhouden van het wetsvoorstel, zal er eerst worden gestemd over deze moties alvorens er wordt gestemd over het wetsvoorstel en de overige moties.

In stemming komt de motie-Heijnen/Schouw (33017, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Heijnen/Schouw (33017, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt het amendement-Heijnen (stuk nr. 14, II).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 14 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komen de gewijzigde amendementen-Grashoff (stuk nrs. 13, I en II).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, de ChristenUnie en de SGP voor deze gewijzigde amendementen hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij zijn verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van deze gewijzigde amendementen het andere op stuk nr. 13 voorkomende gewijzigde amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komen de amendementen-Heijnen (stuk nrs. 15, I en II).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP en de ChristenUnie voor deze amendementen hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij zijn verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 15 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de VVD, het CDA, de PVV, de groep Kortenoeven/Hernandez en het lid Brinkman voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Heijnen (33017, nr. 16, was nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de groep Kortenoeven/Hernandez en het lid Brinkman voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Grashoff (33017, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, GroenLinks, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.