Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231293 nr. 133

31 293 Primair Onderwijs

Nr. 133 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 januari 2012

Hierbij bied ik u ter kennisneming het PPON-rapport van het Cito over rekenen-wiskunde halverwege de basisschool aan.1 Ik zal dit rapport betrekken bij mijn beleidsreactie op het Onderwijsverslag 2011–2012 van de onderwijsinspectie.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.