Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 114

114 Stemmingen Woningcorporaties en aanpassing woningwaarderingsstelsel

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over woningcorporaties en aanpassing woningwaarderingsstelsel,

te weten:

 • - de motie-Monasch over de brede investeringsopgave (29453, nr. 258);

 • - de motie-Monasch over de bedrijfslasten van corporaties (29453, nr. 259);

 • - de motie-Monasch over de invoering van de 25 extra WWS punten (29453, nr. 260);

 • - de motie-Monasch over aansprakelijk stellen van de betrokken banken (29453, nr. 261);

 • - de motie-Monasch/Voortman over betaalbaar wonen in een monumentale wijk of beschermd stadsgezicht (29453, nr. 262);

 • - de motie-Voortman/Van Tongeren over het puntenstelsel voor onzelfstandige woningen (29453, nr. 263);

 • - de motie-Lucassen over voorkomen dat woningcorporaties bijdragen aan het huisvesten van arbeidsmigranten (29453, nr. 264);

 • - de motie-Lucassen over afzien van extra huurverhogingen (29453, nr. 265);

 • - de motie-Karabulut over opknippen van Vestia in meerdere corporaties (29453, nr. 266);

 • - de motie-Karabulut over opkopen van bezit van Vestia (29453, nr. 267);

 • - de motie-Karabulut over niet kwalificeren als professionele belegger van woningcorporaties (29453, nr. 268);

 • - de motie-Karabulut over laten vervallen van de verhuurdersheffing (29453, nr. 269);

 • - de motie-Karabulut/Monasch over extra belastingaftrek van onderhoudskosten voor eigenaren van monumentenwoningen (29453, nr. 270).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Monasch (29453, nr. 261) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de bijdrage van de banken aan de sanering van de "derivatenschuld" van Vestia volstrekt onvoldoende is;

overwegende dat de banken hun zorgplicht niet zijn nagekomen;

roept de regering op om alles in het werk te stellen om Vestia de betrokken banken aansprakelijk te laten stellen voor het debacle met de derivaten en daar waar mogelijk, Vestia te ondersteunen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 271, was nr. 261 (29453).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Monasch (29453, nr. 258).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Monasch (29453, nr. 259).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie, het CDA, de PVV en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Monasch (29453, nr. 260).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Monasch (29453, nr. 271, was nr. 261).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, de ChristenUnie en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Monasch/Voortman (29453, nr. 262).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Voortman/Van Tongeren (29453, nr. 263).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Lucassen (29453, nr. 264).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV en de groep Kortenoeven/Hernandez voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Lucassen (29453, nr. 265).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Karabulut (29453, nr. 266).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Karabulut (29453, nr. 267).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Karabulut (29453, nr. 268).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Karabulut (29453, nr. 269).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Voorzitter. De fractie van GroenLinks wil geacht worden tegen de motie op stuk nr. 268 gestemd te hebben.

In stemming komt de motie-Karabulut/Monasch (29453, nr. 270).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.