19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 1523 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE, INTEGRATIE EN ASIEL

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 april 2012

Hierbij bied ik u het antwoord aan op de vraag van het lid Berndsen (D66) aan de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (Handelingen II 2011/12, 13 maart 2012, nr. 62, Regeling van werkzaamheden), om een reactie te geven op het rapport van de Kinderombudsman «Wachten op je Toekomst».

De minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G. B. M. Leers

Vraag van het lid Berndsen (D66) om een reactie te geven op het rapport van de Kinderombudsman «Wachten op je Toekomst».

Vraag

Vorige week heeft de Kinderombudsman het rapport Wachten op je Toekomst uitgebracht, dat gaat over de positie van asielzoekerskinderen. Ik ontvang hierop graag een reactie van het kabinet.

Antwoord

Ik heb met interesse kennis genomen van het rapport van de Kinderombudsman dat op 8 maart jl. is verschenen. Het rapport sluit aan bij de actuele discussie over de positie van het kind in het vreemdelingenbeleid.

Met de Kinderombudsman ben ik van mening dat langdurig verblijf van kinderen zonder verblijfsrecht in Nederland niet wenselijk is. Mijn beleid is er daarom op gericht dat te voorkomen. Mijn voornemen is uw Kamer op korte termijn een omvangrijk pakket aan maatregelen aan te bieden, dat hier verdere uitvoering aan geeft. Daarin zal ik tevens ingaan op de conclusies en aanbevelingen van de Kinderombudsman.

Naar boven