Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 7

7 Stemmingen Persbeleid en lokale publieke omroep

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het persbeleid en de lokale publieke omroep,

te weten:

  • - de motie-Peters over een EU-breed laag btw-tarief voor digitale nieuwsproducten (32827, nr. 36);

  • - de motie-Peters over het lage btw-tarief voor digitale nieuwsproducten en boeken (32827, nr. 37).

(Zie vergadering van 28 juni 2012.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Peters stel ik voor, haar motie (32827, nr. 37) opnieuw aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Peters (32827, nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Mevrouw Peters (GroenLinks):

Nu de motie op stuk nr. 36 is aangenomen, zou ik graag voor Prinsjesdag een brief van de regering ontvangen over de wijze waarop zij de motie gaat uitvoeren.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.