Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231293 nr. 140

31 293 Primair Onderwijs

Nr. 140 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 april 2012

Hierbij bied ik u ter kennisneming het PPON-rapport aan van het Cito over het luisteronderwijs in het basis- en speciaal basisonderwijs1. Ik zal dit rapport betrekken bij mijn beleidsreactie op het Onderwijsverslag 2012–2013 van de Inspectie voor het Onderwijs.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.