Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229984 nr. 283

29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan

Nr. 283 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 januari 2012

In reactie op verschillende vragen van uw Kamer, zowel schriftelijk als gesteld tijdens enkele debatten, informeer ik u over het definitieve besluit van ProRail en NS over de invulling van de buitendienststelling(en) ten behoeve van de verbouwing van station Zwolle. Onlangs hebben ProRail en NS het besluit bekend gemaakt, zodat ik mijn toezegging nu gestand kan doen.

ProRail en de aannemer hebben moeten constateren dat de uit te voeren werkzaamheden niet binnen het huidige budget en de huidige planning passen. Daarom wordt afgezien van de aanpak om station Zwolle in de zomer van 2012 vier weken voor alle treinverkeer te sluiten en de reizigers per bus te vervoeren. De werkzaamheden zullen nu gefaseerd worden uitgevoerd. Over de wijze waarop voert ProRail nog overleg met de aannemer. Belangrijk om te vermelden is dat de ingebruikname van de Hanzelijn eind 2012 hierdoor niet in gevaar komt.

Project ZwolleSpoort

Het project ZwolleSpoort bestaat uit drie hoofdonderdelen:

  • Vervanging van de huidige 5 meter brede perrontunnel door een nieuwe reizigerspassage van 17 meter breed

  • Aanleg en aansluiting van een vierde perron, met name benodigd voor de aanlanding van de Hanzelijn

  • Aanpassing van de sporenlay-out waardoor de baanvaksnelheden toenemen.

Hiermee krijgen reizigers straks meer ruimte en comfort op het station en in de dienstregeling. Zo dragen de werkzaamheden bij aan de inpassing van de Hanzelijn in het treinverkeer (eind 2012), die een verbetering van de verbinding tussen de Randstad en Noord- en Noordoost-Nederland betekent. Nut en noodzaak van deze aanpassingen worden door alle betrokken partijen onderschreven.

Aanpak van het project

Om de werkzaamheden aan station Zwolle te kunnen uitvoeren, is het nodig dat de sporen in en rond het station buiten dienst gesteld worden. Na onderzoek en overleg met partijen als gemeenten, provincies, vervoerders, rederij naar Waddeneilanden, bewoners en ondernemers, en consumentenorganisaties (er is vooral uitvoerig overlegd met Rover) was eind 2011 besloten om de aanpak van ZwolleSpoort vorm te geven door station Zwolle in de zomer van 2012 vier weken voor alle treinverkeer te sluiten en de reizigers per bus te vervoeren.

ProRail en de aannemer kijken continu naar de beheersing van de risico's in de werkplanning en kosten van de werkzaamheden van het project ZwolleSpoort, dat zoals gezegd uit diverse onderdelen bestaat die nauwgezet op elkaar moeten worden afgestemd. De afgelopen periode hebben aannemer en ProRail helaas geconstateerd dat de werkzaamheden niet binnen het huidige budget en de huidige planning kunnen worden uitgevoerd. Doorgaan op de huidige voet zou onverantwoord zijn. Dit betekent dat ProRail heeft besloten af te zien van de aanpak via één lange vier weken durende buitendienststelling in de zomer.

In overleg met de aannemer heeft ProRail een alternatieve aanpak ontwikkeld. Het totale project ZwolleSpoort wordt gefaseerd, de werkzaamheden worden gespreid. Dit houdt in dat de algehele sluiting van station Zwolle beperkt zal blijven maar dat de reizigers te maken zullen krijgen met een aantal kleinere buitendienststellingen, en dat het totale project een langere doorlooptijd gaat kennen dan tot nu toe was voorzien. ProRail plant nu met NS en andere betrokkenen nieuwe buitendienststellingen in. Het plan hiervoor zal ook met Rover besproken worden.

Zoals gezegd is ProRail nu bezig met een nieuwe planning van het project. Uitgangspunt daarbij is dat de meest urgente werkzaamheden als eerste worden uitgevoerd. Wat voorrang heeft, wordt als eerste ingepland en wat kan wachten, wordt beter gespreid. Daardoor zijn de projectkosten lager en zijn de risico’s beter te beheersen. De hoogste prioriteit is het afbouwen van het nieuwe vierde perron ten behoeve van de Hanzelijn. De ingebruikname van de Hanzelijn in december 2012 komt daardoor niet in gevaar. ProRail verwacht dat de nieuwe perrontunnel en perronaanpassingen naar verwachting in 2014 klaar zijn.

Werkgroep buitendienststellingen

Rover pleitte ervoor dat ProRail, aannemer(s) en vervoerder(s) bij het plannen van ingrijpende werkzaamheden voortaan in een eerder stadium naar de gevolgen voor de reizigers moeten kijken en tijdig moeten zoeken naar een aanpak/ planning/fasering van werkzaamheden die de impact voor de reiziger tot een meer redelijk niveau beperkt. In dit verband kan ik u melden dat ProRail inmiddels een werkgroep «Buitendienststellingen» heeft ingesteld, waarin NS, ProRail en consumentenorganisaties samen met externe deskundigen kijken naar mogelijkheden om bij grote werkzaamheden de hinder voor treinreizigers zo veel mogelijk te minimaliseren. Uit het project ZwolleSpoort kunnen daarbij ongetwijfeld nuttige lessen worden getrokken.

De minister van Infrastructuur en Milieu, M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus