Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 133

133 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Koninklijke boodschap

Wijziging van verschillende wetten in verband met de vereenvoudiging van de uitvoering van deze wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Wet vereenvoudiging regelingen UWV) – 33327

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 4 juli 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Brieven regering

Uitkomst van de besprekingen met de Irakese minister voor Migratie, Shafiq Duski. – 19637-1553

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 2 juli 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Antecedentenverklaring bij eerste aanvraag van een verblijfsvergunning – 19637-1554

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 2 juli 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie Beloningskader presentatoren publieke omroep – 2012Z13857

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 4 juli 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Vierde voortgangsrapportage Portugal – 21501-07-923

minister van Financiën, J.C. de Jager – 2 juli 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de vergadering van de Eurogroep van 21 juni 2012 te Luxemburg en de Eurogroep van 27 juni 2012 – 21501-07-924

minister van Financiën, J.C. de Jager – 2 juli 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding verslag Transportraad van 7 juni 2012, geannoteerde agenda informele Transportraad van 16-17 juli 2012 en van een overzicht van besluiten genomen onder het Deens EU voorzitterschap – 21501-33-382

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 2 juli 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg inzake ruimtevaartbeleid – 24446-47

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 3 juli 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding thematisch wetsevaluatierapport wilsonbekwaamheid en vertegenwoordiging – 25424-184

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 3 juli 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg inzake de Digitale Implementatie Agenda en derde voortgangsrapportage Nederland Open in Verbinding (NOiV) – 26643-243

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 2 juli 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de gewijzigde motie van het lid van Tongeren n.a.v. de brand op rangeerterrein Kijfhoek in de nacht van 13 op 14 januari 2011 (Kamerstuk 26956, nr. 105) – 26956-130

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 2 juli 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Nederlands actieplan duurzame gewasbescherming – 27858-110

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 2 juli 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezeggingen tijdens het debat mensenhandel 12 juni 2012 over categorale opvang, registratie van minderjarige slachtoffers, uitstapprogramma Rotterdam, veiligheid van opvanginstellingen en terugvorderen van loonderving – 28638-90

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 3 juli 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Ministeriële regeling tot wijziging van de Regeling tariefstructuren en voorwaarden gas in het kader van gassamenstelling – 29023-121

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 3 juli 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Intrekking ministeriële regeling Gassamenstelling of verlenging van de termijn voor het voeren van overleg – 29023-122

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 4 juli 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg over het Kabinetsstandpunt inzake de ratificatie van een aantal ILO-verdragen op het gebied van arbeidsomstandigheden – 29427-88

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 3 juli 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Karabulut inzake stopzetting kredietverlening aan woningcorporaties – 29453-256

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 2 juli 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Tussenrapportage Experimenten van Werk Naar Werk – 29544-404

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 3 juli 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Bezoldiging directie ProRail – 29984-310

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 2 juli 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de openbare consultatie "Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in ondernemingsbesturen in de EU" – 30420-174

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 2 juli 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitkomsten gesprek met VNG over verbeterpunten Besluit bijstandsverlening zelfstandigen – 30545-113

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 3 juli 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering motie Koppejan c.s. (32440, nr. 56) over een meer professionele inkoop – 31490-92

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 3 juli 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Feiten en Cijfers. Werken in de publieke sector, 2012 – 31490-93

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 4 juli 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken jeugdzorgplus – 31839-220

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 3 juli 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken pilotprojecten campussen – 31839-221

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 2 juli 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Benchmarks pensioenfondsen – 32043-119

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 3 juli 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Dyslexie en dyscalculie: quick scan (herhaalde meting) – 32463-14

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 3 juli 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op twee moties inzake social return bij het Rijk – 32501-21

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 3 juli 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezeggingen op het gebied van bescherming persoonsgegevens – 32761-34

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 29 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg over de Inhoudelijke Verdieping Sectorplan Kunstvakonderwijs – 32820-61

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 3 juli 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Mestverwerkingspercentages stelsel verantwoorde mestafzet – 33037-23

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 29 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Implementatie Richtlijn nr. 2011/7 inzake betalingsachterstanden: verkorting betalingstermijn – 33171-9

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 29 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging Nota overleg Mor Gabrielklooster; agendering resolutie in CM en derden interventie EHRM – 33195-10

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 2 juli 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg inzake nahang Besluit tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO, het Staatsexamenbesluit VO en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB – 33267-2

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 2 juli 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

a. de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie:

  • - Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de enkelvoudige behandeling van het hoger beroep in kantonzaken (33316);

  • - Implementatie van de richtlijn betreffende bepaald aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken (Wet implementatie richtlijn nr. 2008/52/EG betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken) (33320);

b. de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie:

  • - Wijziging van de Meststoffenwet (invoering stelsel verantwoorde mestafzet) (33322).