32 637 Bedrijfslevenbeleid

Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 juni 2012

Met deze brief geef ik invulling aan mijn toezegging tijdens het wetgevingsoverleg van 13 juni jongstleden om u voor het algemeen overleg over regeldruk en ondernemerschap van 28 juni te informeren over de rol die kredietunies en Qredits kunnen spelen met betrekking tot bedrijfsleningen van minder dan € 250 000.

Zoals ik in mijn brief van 31 mei jongstleden inzake de ontwikkelingen en voorgenomen acties ten aanzien van bedrijfsfinanciering aangaf (Kamerstuk 32 637, nr. 34), hebben kleine bedrijven de meeste moeite bij het verkrijgen van financiering. In 2011 is het volume van leningen van minder dan € 250 000 met 3% teruggelopen, terwijl de limieten voor rekening courant kredieten met 13% zijn afgenomen. Bij het kleinbedrijf is de kans op succes bij het verkrijgen van een lening kleiner dan voor grotere bedrijven. In 2011 kreeg 54% van het kleinbedrijf de gevraagde financiering niet of slechts gedeeltelijk.

In mijn eerdergenoemde brief sprak ik de verwachting uit, dat de ruimte voor banken om het bedrijfsleven en in het bijzonder dit segment adequaat te financieren, verder beperkt wordt.

In lijn met de uitlatingen van de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken heb ik dan ook besloten om nieuwe aanbieders van bedrijfsfinanciering te stimuleren. Ik heb in dit verband de volgende maatregelen aangekondigd, die ik nog dit jaar zal implementeren:

  • openstelling Borgstellingsregeling het MKB (BMKB) voor niet-banken die zich kwalificeren als professionele kredietverlener;

  • de mogelijkheid openen om via garantieregelingen nieuwe aanbieders zelf te financieren;

  • een startkrediet voor pilots met kredietunies;

  • het waar mogelijk wegnemen van belemmeringen voor nieuwe aanbieders van MKB financiering.

Ik verwacht dat hiermee dit jaar een aantal nieuwe aanbieders van MKB financiering van start zal gaan, die een aanvulling op de bancaire financiering kunnen vormen in het segment van leningen tot € 250 000. Tot die nieuwe aanbieders behoren naar verwachting ook de kredietunies.

Kredietunies en Qredits hebben de intentie om bij de start van de pilots nauw met elkaar samen te werken.

Of in aanvulling op de rol die banken zullen en willen blijven spelen in dit segment en op die van de nieuwe initiatieven, nog additionele maatregelen nodig zijn valt op dit moment nog niet goed te voorzien. De nieuwe initiatieven moeten eerst de kans krijgen om zich te ontplooien voordat we kunnen constateren of er nog groepen gezonde bedrijven overblijven die onvoldoende gefinancierd worden.

Ik zal uiteraard de ontwikkelingen op de voet volgen en u over ca een half jaar informeren of er inderdaad nog belangrijke knelpunten resteren en welke aanpak ik daarvoor overweeg. Daarbij zal ik een mogelijke uitbreiding van de rol van Qredits betrekken. Aangetekend zij dat een mogelijke uitbreiding niet moet leiden tot een verlies van focus op de huidige doelgroep van Qredits. In dit verband is van belang dat Qredits op dit moment niet de financiële ruimte heeft om substantieel een extra doelgroep te kunnen bedienen.

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M. J. M. Verhagen

Naar boven