Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201226150 nr. 117

26 150 Algemene Vergadering der Verenigde Naties

Nr. 117 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 juni 2012

Vanaf dinsdag 18 september 2012 zal de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) voor de 67e zitting bijeenkomen te New York.

Vanwege de vervroeging van het Algemeen Overleg AVVN, vindt u hieronder de inzet van het Koninkrijk op hoofdlijnen. De inzet van het Koninkrijk is gebaseerd op de EU Priorities for the 67th Session of the General Assembly of the United Nations die momenteel in het laatste stadium van afstemming zijn. Zodra de Raad Buitenlandse Zaken de Priorities heeft goedgekeurd, worden die u nagestuurd.

1. Internationale vrede & veiligheid

Het Koninkrijk spant zich in voor vooruitgang op non-proliferatie, wapenbeheersing en ontwapening. Het zal pleiten voor een snelle aanname en implementatie van het VN-Wapenhandelsverdrag. Tevens zal het zich inzetten voor resoluties die bijdragen aan een start van de onderhandelingen over een splijtstofstopverdrag. Ook zal het Koninkrijk de mogelijkheid bezien om een resolutie in te dienen met als doel de multilaterale onderhandelingen over ontwapening, onder meer in de Conference on Disarmament, weer op gang te brengen. Het Koninkrijk zal de resolutie over «The illicit trade in small arms and light weapons in all it aspects» steunen.

Het Koninkrijk zal streven naar een alomvattend VN-verdrag over internationaal terrorisme. Ook steunt het resoluties die aandacht vragen voor georganiseerde grensoverschrijdende criminaliteit. Daarbij gaat het naast een zo breed mogelijke ratificatie van bestaande verdragen vooral om betere naleving van deze verdragen. Het Koninkrijk steunt voorts een krachtige aanpak van drugshandel.

De inzet ten aanzien van de jaarlijkse Midden-Oostenresoluties in de Algemene Vergadering is ongewijzigd: streven naar evenwichtige teksten die geen «inflammatory language» bevatten en niet onnodig politiserend zijn. Het aantal resoluties kan worden verminderd en gestroomlijnd. Het Koninkrijk is voorstander van een meer evenwichtige benadering ten aanzien van Israël. Het hervatten van de rechtstreekse onderhandelingen is de enige wijze waarop een duurzame vrede op basis van een tweestaten oplossing tot stand kan komen. Het Koninkrijk is van oordeel dat de VN eenzijdige stappen van partijen die niet bijdragen aan deze vredesbesprekingen niet moet aanmoedigen. Daaronder zijn ook stappen te verstaan die gericht zijn op de erkenning van een Palestijnse staat dan wel op de verhoging van de status van de vertegenwoordigers van de Palestijnse Autoriteit in de VN vooruitlopend op de onderhandelingsuitkomsten.

Ook zal het Koninkrijk zich in de AVVN blijven inspannen voor een politieke oplossing voor het conflict in Syrië met als uitgangspunt de zes punten, zoals geformuleerd door joint special envoy Kofi Annan. De VN-Veiligheidsraad dient hierbij zijn verantwoordelijkheid te nemen. Daarnaast zal het en marge van de ministeriële week een bijeenkomst organiseren over versterking van de rol van vrouwen in transitieprocessen in de Arabische regio.

2. Internationale rechtsorde

Tijdens de High Level Meeting over de Rule of Law zal het Koninkrijk zich inzetten voor een ambitieus, concreet en actiegericht document met aandacht voor de rol van internationale hoven en tribunalen, rule of law in post-conflictsituaties en betere coördinatie tussen organisaties actief op rule of law. En marge van de High Level Meeting organiseert het Koninkrijk een bijeenkomst over vreedzame beslechting van geschillen, met aandacht voor de aanvaarding van de rechtsmacht van het Internationaal Gerechtshof.

In de strijd tegen straffeloosheid voor internationale misdrijven hecht het Koninkrijk waarde aan een constructieve juridische discussie over «universele jurisdictie». Het Koninkrijk streeft naar universele toepassing van het Statuut van Rome (Internationaal Strafhof). Ook zal het Koninkrijk aandacht schenken aan de behandeling van het jaarlijkse rapport van de International Law Commission.

Op het gebied van Responsibility to Protect zal het Koninkrijk zich blijven inspannen voor verdere operationalisering met de nadruk op preventie. Het Koninkrijk zal opnieuw een ministeriële bijeenkomst organiseren en marge van de ministeriële week. Daarnaast wil het Koninkrijk dat het internationale netwerk van focal points voor de Responsiblity to Protect officieel geactiveerd wordt.

3. Mensenrechten

Het Koninkrijk zal steun voor landenspecifieke resoluties proberen te vergroten om voldoende aandacht te vergaren voor de mensenrechtensituatie in landen waar ernstige schendingen worden gepleegd, zoals Iran en Noord-Korea. Ook dient het een resolutie in over geweld tegen vrouwen. De vrijheid van godsdienst en levensovertuiging heeft wederom hoge prioriteit voor de Koninkrijksdelegatie. En marge van de ministeriële week organiseert het daarom een bijeenkomst over godsdienstvrijheid. Het Koninkrijk zal ook actief de samenwerking zoeken met gelijkgezinde partners wereldwijd om de gezamenlijk nagestreefde mensenrechtennormen en -waarden ook in VN-kader te bevorderen.

Ook zal het een constructieve bijdrage leveren aan de discussie over economische, sociale en culturele rechten, in het bijzonder aan het recht op voedsel en het recht op water en sanitaire voorzieningen. Het Koninkrijk ziet als één van de belangrijkste prioriteiten van het mensenrechtenbeleid de bevordering van de vrijheid van meningsuiting, met aandacht voor internetvrijheid. Tenslotte zal het Koninkrijk bevorderen dat de rechten van lesbiennes, homo- en biseksuelen, transgenders, intersex en questioning people (LHBTIQs) worden erkend en gerespecteerd.

4. Ontwikkeling

Het Koninkrijk zal ijveren voor een coherent post-2015 ontwikkelingsraamwerk, met aandacht voor armoedebestrijding, partnerships voor inclusieve groei, duurzaamheid (sustainable development goals), voedselzekerheid, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) en fragiele staten. Het Koninkrijk verwelkomt het initiatief van de SGVN voor een High Level Panel dat in 2013 zal rapporteren over de post-2015 ontwikkelingsagenda.

Het Koninkrijk zal in de AVVN uitvoering geven aan de ontwikkelingsagenda en de doelstellingen nastreven zoals die op hoofdlijnen zijn uiteengezet in de «Focusbrief Ontwikkelingssamenwerking» (maart 2011) en de kamerbrief «Multilateraal OS-beleid» (oktober 2011). Het Koninkrijk zal zich inzetten voor de vergroting van voedselzekerheid, waarbij de nadruk ligt op ontwikkeling van de private sector. Tijdens de ministeriële week zal het gastheer zijn bij een bijeenkomst waarbij Nederlandse bedrijven hun koploperpositie op het gebied van duurzaam ondernemen zullen presenteren. Ook spant het zich in voor SRGR voor in het bijzonder vrouwen, jongeren en gemarginaliseerde groepen. Verder zal het Koninkrijk zich inzetten voor de implementatie van de International Conference on Population and Development (ICPD), de verduurzaming van deze agenda na 2014 en opname van SRGR en de ICPD-agenda in de opvolger van de MDGs en de implementatie van Rio+20.

Op het thema water zet het Koninkrijk in op de thema’s efficiënt watergebruik, verbeterd stroomgebied beheer en toegang tot veilig drinkwater en sanitatie. Op het thema duurzame ontwikkeling streeft het Koninkrijk een effectieve follow-up na van de uitkomsten van Rio+20. Van groot belang is dat de effectiviteit van mondiale governance op duurzame ontwikkeling wordt herbevestigd en dat de afspraken in Rio hierover verder worden geconcretiseerd.

5. Versterken van de VN

Het Koninkrijk steunt de hervormingen van de SGVN gericht op grotere effectiviteit en efficiëntie. UN Women is een voorbeeld van hoe consolidatie kan leiden tot grotere effectiviteit. Het Koninkrijk zal zich inspannen voor meer vaart in het proces voor hervorming van de VN-Veiligheidsraad. Het Koninkrijk blijft de optie van een voorlopige oplossing bepleiten, omdat voor de verschillende hervormingsmodellen die momenteel worden besproken geen meerderheid lijkt te bestaan.

Voortzetting en verdieping van system-wide coherence blijft een prioriteit van het Koninkrijk. Dit moet leiden tot versterking van effectiviteit, efficiëntie, transparantie en verantwoording van de VN-ontwikkelingsactiviteiten. Het momentum voor hervormingen zal dit najaar tot uiting moeten komen in de resolutie inzake de Quadrennial Comprehensive Policy Review (QCPR), waarin een raamwerk wordt gegeven voor de meerjarige strategische plannen van de VN-organisaties. Het Koninkrijk zal zich inzetten op het belang van Delivering as One als standaard bedrijfsmodel voor de VN, een gezonde financieringsbasis voor VN-organisaties en voldoende aandacht voor de rol van de VN in fragiele staten.

Het Koninkrijk streeft naar een herziening van de contributieschalen die dit najaar voor de periode 2013–2015 worden uit onderhandeld. Nadruk ligt op een evenwichtigere verdeling van de financiële verantwoordelijkheden van de VN-lidstaten, waarbij het ijvert voor het terugdringen van de huidige disproportionele betaling door de EU-lidstaten. Het verbeteren van het VN-personeelsbeleid met in het bijzonder aandacht voor mobiliteit is een prioriteit voor het Koninkrijk. Voorts streeft het naar meer waar voor zijn geld voor vredesmissiebegrotingen met meer aandacht voor kwaliteit. Tenslotte streeft het Koninkrijk naar een transparant en voorspelbaar VN-begrotingsproces.

De minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal

De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H. P. M. Knapen