Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 30

30 Stemmingen Verkeersveiligheid

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over verkeersveiligheid,

te weten:

  • - de motie-Bashir over zo breed mogelijk uitvoeren van de evaluatie van WRM (29398, nr. 331).

(Zie vergadering van 27 juni 2012.)

De voorzitter:

De motie-Bashir (29398, nr. 331) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de vervroegde evaluatie van WRM praktijkbegeleiding van start gaat;

constaterende dat de praktijkbegeleiding WRM hoge kosten met zich brengt en de sancties grote gevolgen kunnen hebben voor rijinstructeurs;

overwegende dat het van groot belang is dat zo veel mogelijk rijinstructeurs betrokken worden bij de evaluatie en niet slechts een selecte groep;

overwegende dat deze evaluatie een mogelijkheid biedt om te komen tot een betere praktijkbegeleiding, die iets toevoegt aan de kwaliteit van rijinstructeur en niet als een zwaard van Damocles boven het hoofd van de rijinstructeurs hangt;

verzoekt de regering om de evaluatie van hertoetsing van rijinstructeurs zo volledig en zo snel mogelijk uit te voeren en daarbij alle rijinstructeurs de mogelijkheid te geven, hun mening te geven over de praktijkbegeleiding,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 336, was nr. 331 (29398).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Bashir (29398, nr. 336, was nr. 331).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.