Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 29

29 Stemmingen Voorjaarsnota

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Voorjaarsnota 2012 (inclusief het onderwerp CPB-cijfers),

te weten:

  • - de motie-Plasterk over uit de begroting laten van de forensentaks (33280, nr. 6);

  • - de motie-Plasterk over niet invoeren van de eigen bijdrage verblijfskosten (33280, nr. 7);

  • - de motie-Tony van Dijck over ongedaan maken van de verlaging van de NHG-kostengrens (33280, nr. 8);

  • - de motie-Voordewind/Slob over geen indexatie van de uitvoeringskosten voor de contractloonstijging (33280, nr. 9);

  • - de motie-Voordewind/Slob over de teruglopende onderwijsbudgetten (33280, nr. 10).

(Zie vergadering van 4 juli 2012.)

De voorzitter:

De motie-Voordewind/Slob (33280, nr. 9) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering gedurende twee jaar geen indexatie van de uitvoeringskosten van UWV en SVB toepast voor contractloonstijging;

spreekt uit dat de regering in 2013 óók geen indexatie van de uitvoeringskosten toepast voor contractloonstijging voor de overige budgetgefinancierde zbo's,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 11, was nr. 9 (33280).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Thieme (PvdD):

Voorzitter. In de motie-Plasterk op stuk nr. 6 wordt gevraagd om de forensentaks uit de begroting van 2013 te laten. Ook mijn fractie wil geen invoering van de forensentaks, maar vindt het plan van de Partij van de Arbeid om een demissionair kabinet een dekking naar eigen keuze te bieden onverstandig. Daarom zal mijn fractie tegen de motie stemmen.

In stemming komt de motie-Plasterk (33280, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA en het lid Brinkman voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Plasterk (33280, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Tony van Dijck (33280, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Voordewind/Slob (33280, nr. 11, was nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, GroenLinks, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de groep Kortenoeven/Hernandez en het lid Brinkman voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Voordewind/Slob (33280, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.