Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 102

102 Stemmingen dierziekten en antibioticagebruik in de veehouderij

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over dierziekten en antibioticagebruik in de veehouderij,

te weten:

  • - de motie-Ouwehand/Thieme over compenseren van de slachtoffers van Q-koorts (29683, nr. 85).

(Zie vergadering van 15 juni 2011.)

De voorzitter:

De motie-Ouwehand/Thieme (29683, nr. 85) is in die zin gewijzigd (nr. 137) en nader gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat geitenhouders die getroffen zijn door de Q-koorts, gecompenseerd zijn voor de schade die zij hebben geleden;

constaterende dat dit niet geldt voor mensen die ziek zijn geworden door de Q-koorts;

constaterende dat er Q-koortspatiënten zijn die niet meer kunnen werken, maar ook niet in aanmerking komen voor de bestaande regelingen omdat hun langdurige klachten niet worden erkend door het UWV;

verzoekt de regering, de slachtoffers van Q-koorts te compenseren voor de schade die zij geleden hebben,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze nader gewijzigde motie is voorgesteld door de leden Ouwehand, Thieme, Van Gerven en Arib. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 138, was nr. 85 (29683).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Ouwehand/Thieme (29683, nr. 138, was nr. 85).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA en GroenLinks voor deze nader gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.