Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 98

98 Stemmingen Risicobeleid

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het risicobeleid (asbest, toezicht, zwembaden) en het risicobeleid en externe veiligheid,

te weten:

  • - de motie-Holtackers over kennis en expertise van DCMR (26956, nr. 131);

  • - de motie-Van Tongeren over aanpassing van het Brzo en relevante wetgeving (26956, nr. 134);

  • - de motie-Paulus Jansen over de resterende gebouwen met spuitasbest (26956, nr. 135).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Holtackers/Leegte (26956, nr. 131) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de afgelopen tijd grote onrust is ontstaan over de veiligheidssituatie bij bedrijven in de petrochemie;

constaterende dat DCMR bij de intensivering van toezicht en handhaving op deze risicovolle bedrijfstak veel kennis en expertise opdoet en een verbeterslag doorvoert;

overwegende dat bij de vorming van de regionale uitvoeringsdiensten zes RUD's zich specialiseren in Brzo-taken, waaronder de DCMR;

verzoekt de regering, de kennis en expertise die door DCMR wordt opgedaan bij toezicht en handhaving bij risicovolle bedrijven, als integraal onderdeel bij de totstandkoming van de zes Brzo-RUD's op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt nr. 139, was nr. 131 (26956).

De motie-Van Tongeren (26956, nr. 134) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er nog steeds bedrijven in de chemiesector zijn, die zich niet aan de veiligheidsregels houden;

overwegende dat de veiligheid van mens en milieu voorop moet staan en dat strenge, rechtvaardige sancties nodig zijn om naleving van de veiligheidsregels af te dwingen;

verzoekt de regering het Brzo en relevante wetgeving zodanig aan te passen dat onveilige bedrijfsonderdelen, na drie ernstige overtredingen van de veiligheidsregels, tijdelijk gesloten worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 140, was nr. 134 (26956).

Ik stel vast dat wij nu over de gewijzigde moties kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Holtackers/Leegte (26956, nr. 139, was nr. 131).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Tongeren (26956, nr. 140, was nr. 134).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, de ChristenUnie en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De heer Van Raak (SP):

Voorzitter. Mijn fractie wordt geacht tegen de motie op stuk nr. 134 te hebben gestemd.

De voorzitter:

Zij blijft verworpen.

In stemming komt de motie-Paulus Jansen (26956, nr. 135).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de groep Kortenoeven/Hernandez en het lid Brinkman voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.