Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201224587 nr. 466

24 587 Justitiële Inrichtingen

Nr. 466 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 april 2012

Hierbij bied ik u het Inspectierapport doorlichting PI Utrecht locatie Wolvenplein van de Inspectie voor de Sanctietoepassing (ISt) aan.1

Inspectierapport PI Utrecht locatie Wolvenplein

De ISt heeft de PI Utrecht locatie Wolvenplein in januari 2012 doorgelicht.

Dit is de oudste penitentiaire inrichting van Nederland die nog in gebruik is. De inrichting, die samen met de PI Nieuwersluis de PI Utrecht vormt, bevindt zich midden in de stad. Naast bestemming als huis van bewaring biedt de inrichting plaats aan stelselmatige daders (ISD) en is er een aantal gevangenisplaatsen. De Inspectie heeft de ISD buiten beschouwing gelaten omdat later dit jaar een vervolgonderzoek naar de tenuitvoerlegging van de ISD-maatregel plaatsvindt. De capaciteit van de PI Utrecht locatie Wolvenplein is klein, er zijn 124 detentieplaatsen.

Bevindingen ISt

De doorlichting van de PI Utrecht locatie Wolvenplein heeft op onderdelen een kritisch beeld opgeleverd.

Op het moment dat de Inspectie de inrichting bezocht, was het avond- en weekendprogramma twee weken ingevoerd. De implementatie had voor een aantal veranderingen gezorgd die nog niet voldoende waren geland. Daarnaast had de inrichting gedurende een lange periode te kampen gehad met structurele personele onderbezetting waardoor een aantal primaire processen onvoldoende aandacht had gekregen. Deze twee ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de PI Utrecht Wolvenplein een kwetsbare indruk maakte op de ISt. Het is noodzakelijk dat de inrichting verbeteringen doorvoert en «het huis op orde krijgt», aldus de Inspectie.

Beleidsreactie

Ik neem het oordeel van de Inspectie over de situatie met betrekking tot de situatie in de PI Utrecht Wolvenplein serieus. Met name op het gebied van de beveiliging en veiligheid dienen op korte termijn concrete maatregelen te worden genomen. De nadruk ligt hierbij op drugsontmoedigingsbeleid en penitentiaire scherpte. Nu de personele bezetting op orde is zijn de voorwaarden vervuld om binnen twee maanden uitvoering te geven aan de belangrijkste aanbevelingen.

De ISt geeft aan dat zij tijdens de doorlichting heeft gezien dat de directie voldoende slagvaardig is om de beoogde verbeterslag te realiseren. Met dit gegeven en met de constatering van de ISt dat zij een duidelijke motivatie bij het management van de inrichting ziet om maatregelen te treffen, heb ik er vertrouwen in dat de ISt bij het aangekondigde vervolgonderzoek belangrijke verbeteringen ten aanzien van de huidige veiligheidssituatie en de andere aandachtspunten zal constateren.

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.