Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 49

49 Tbs

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 juni 2012 over tbs.

De heer Van der Steur (VVD):

Voorzitter. In dit algemeen overleg is niet alleen het tbs-wezen aan de orde geweest. Daarbij heeft de VVD-fractie overigens uitgesproken het beleid van het kabinet volledig te onderschrijven. Wij zien het belang in van de tbs-regeling, omdat het daadwerkelijk erin resulteert dat de recidive wordt teruggedrongen. Het recidiverisico na tbs-behandeling is vele malen lager dan in een gewone gevangenis. Om die reden zien wij de waarde van de tbs ook in, anders dan een aantal andere fracties in de Kamer. De VVD-fractie ondersteunt het tbs-regime in Nederland volledig.

Het werd echter ook duidelijk dat de staatssecretaris zich niet in staat achtte, gegeven de demissionaire status van het kabinet, de planvorming voort te zetten voor de privatisering van het gevangeniswezen. Om die reden heb ik dit VAO aangevraagd, zodat er moties kunnen worden ingediend over de privatisering van het gevangeniswezen. Dat zal gedaan worden door mijn collega Van Toorenburg van de CDA-fractie. Die motie wordt, naar ik heb begrepen, mede ondersteund door mevrouw Helder van de PVV-fractie.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Voorzitter. Wij hebben één motie bij dit debat.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in het regeer- en gedoogakkoord was afgesproken dat de regering de privatisering van voor het gevangeniswezen relevante taken zou voorbereiden, dit met het oog op versobering en kosteneffectiviteit;

constaterende dat de regering, gelet op haar demissionaire status, ervoor heeft gekozen dat de Kamer zich eerst uitspreekt over de wenselijkheid van voortgang op het dossier "privatisering gevangeniswezen" alvorens verdere stappen te willen zetten;

verzoekt de regering, voort te gaan op de ingeslagen weg en een voorstel te formuleren en aan de Kamer voor te leggen betreffende de privatisering van voor het gevangeniswezen relevante taken,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Van Toorenburg, Van der Steur en Helder. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 150 (29452).

Mevrouw Helder (PVV):

Voorzitter. Tijdens het algemeen overleg werden met name de voordelen van het tbs-systeem genoemd. De heer Van der Steur deed dat net ook weer. Er werd totaal voorbijgegaan aan de nadelen. Het duurt lang, het kost heel veel geld en mensen willen er niet aan meewerken. Dan moet je ook een keer gaan kijken naar andere mogelijkheden. Dat heeft de PVV gedaan. Ook hebben we gekeken naar wat deskundigen in het buitenland zeggen. Eentje zegt zelfs het volgende: jullie hebben wel een heel vreemd tbs-systeem, want jullie menen van een kat een muis te kunnen maken. Daarom dien ik de volgende motie in.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de tbs nog altijd te laagdrempelig is, in die zin dat er te veel mensen met een persoonlijkheidsstoornis in de tbs-kliniek belanden en niet in de gevangenis;

constaterende dat volgens deskundigen persoonlijkheidsstoornissen nauwelijks zijn te behandelen;

verzoekt de regering, het tbs-stelsel in de huidige vorm af te schaffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Helder. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 151 (29452).

Staatssecretaris Teeven:

Voorzitter. Ik dank de leden voor hun inbreng. Ik ben de heer Van der Steur nog een antwoord schuldig uit het vorige VAO, maar dat is ook hier van toepassing. Hij heeft een punt wat betreft de eenduidigheid in de executieketen met betrekking tot de instellingen in de keten, of het nu gaat om tbs, om de private tbs-instellingen of de publieke instellingen in het gevangeniswezen. Hij heeft gelijk dat we zo veel mogelijk moeten leren van best en bad practices. Daar moet zo veel mogelijk eenvormigheid in zitten, weliswaar met aandacht voor de specifieke gevallen.

De motie op stuk nr. 150 van mevrouw Van Toorenburg verheugt mij buitengewoon. De Kamer kan mij geen groter plezier doen dan mij, ook in mijn demissionaire status, met spoed en enthousiasme door te laten gaan met dit onderwerp. Ik zal dat in deze zomer en in de maanden die mij in het najaar nog resten doen. Ik denk dat er wel meer fracties in de Kamer zijn die dat zullen steunen. Ik kijk even met een schuin oog naar de heer Schouw. Ik denk dat de meerderheid zelfs nog ruimer is dan alleen de ondertekenaars van deze motie. Ik zal dat vanavond wel meemaken. Ik heb namelijk het genoegen om vandaag de laatste bewindspersoon te zijn. Ik zal dus bij de stemmingen graag vernemen wat de heer Schouw en zijn fractie van deze motie vinden. Als deze motie wordt aangenomen, zie ik dat als een warme ondersteuning van beleid dat ik ook in mijn demissionaire status met veel enthousiasme zal uitdragen. Ik wacht de stemmingen af.

Ik kom bij de motie op stuk nr. 151 van mevrouw Helder. Zij is mijn held. Zij neemt altijd heel realistische standpunten in in de PVV-fractie. Zo heb ik haar de afgelopen twintig maanden leren kennen. Maar nu moet ik toch echt zeggen dat haar constatering dat persoonlijkheidsstoornissen volgens deskundigen nauwelijks te behandelen zijn, onjuist is. Er is inderdaad één deskundige die dat zegt, misschien een tweede, al heeft die zich alweer een beetje teruggetrokken. Maar daarnaast zijn er 23 deskundigen die zeggen dat ze wel te behandelen zijn. Ik wijs erop dat de schematherapie is ontwikkeld in De Rooyse Wissel, die buitengewoon succesvol lijkt te zijn bij het behandelen van persoonlijkheidsstoornissen. Ik zou mevrouw Helder willen uitnodigen om daar op werkbezoek te gaan in de maanden die ons allemaal nog resten. Het is buitengewoon inventief. Ik wil deze motie echt ontraden. Ik ben het volledig eens met de heer Van der Steur en anderen dat er risico's zitten aan het tbs-stelsel, maar het is buitengewoon goed in het tegengaan van recidive en in het behandelen van persoonlijkheidsstoornissen. Om die reden ontraad ik de motie. Dat mag geen verrassing zijn voor mevrouw Helder, die overigens ook mijn held is.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter:

Kijk eens aan zeg! Wat een sfeer hier, geweldig!

We stemmen over deze moties bij de eindstemming. Ik dank de staatssecretaris voor zijn beantwoording. Hij is niet aanwezig bij het VAO over de Belastingdienst, dat zo volgt, maar ik zie hem vanavond graag terug. Het wordt niet zo laat als ik gisteren dacht.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.