Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229385 nr. 71

29 385 Aanleg en de aanpassing van hoofdinfrastructuur

Nr. 71 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 juni 2012

Bijgevoegd vindt u de voortgangsrapportage over de voortgang van de Tracéwetplichtige projecten (hoofdweg-, vaarweg- en spoorwegprojecten) over de periode juli – december 2011 tov de vorige rapportage over de periode januari 2011 – juni 2011.1

Er wordt voortvarend gewerkt aan de besluitvorming van projecten en geregeld kan ik dan ook een traject openstellen voor het verkeer. Ik heb eind vorig jaar een 7-tal besluiten genomen, waaronder 4 definitieve besluiten. Met de aanvang van de realisatie van deze projecten is gestart. Ook heb ik eind vorig jaar een aantal cruciale trajecten opengesteld voor het verkeer in Midden – Nederland.

Voor een aantal projecten is ook een verschuiving in de planning aan te geven. Een aantal Tracébesluiten voor spoorwegtrajecten en een vaarweg is vernietigd door de Raad van State. Momenteel wordt hard gewerkt aan een nieuwe besluitvorming. De planningen zijn opgenomen in de voortgangsrapportage.

Voor de wegenprojecten is ook een aantal verschuivingen in de planning aan te geven. Dit heeft te maken met versoberingen aan het ontwerp als gevolg van nieuwe taakstellende budgetten of nieuwe verkeersprognoses, waardoor nieuwe berekeningen moeten worden gemaakt. Uiteindelijk leidt dit wel tot robuuste besluitvorming.

In bijlage 1 vindt u de voortgangsrapportage. In bijlage 2 vindt u een totaaloverzicht van de Tracéwetprojecten en een Spoedaanpakproject.1

De minister van Infrastructuur en Milieu, M. H. Schultz van Haegen- Maas Geesteranus


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.