Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 105, item 26

26 Stemmingen erfpacht Staatsbosbeheer

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over erfpacht Staatsbosbeheer,

te weten:

  • - de motie-Van Gerven over private aandelen en privatisering van Staatsbosbeheer (29659, nr. 85);

  • - de motie-Van Gerven over niet verkopen van 200 percelen (29659, nr. 86);

  • - de motie-Van Gerven over borgen van het publieke belang bij de verkoop van gronden (29659, nr. 87);

  • - de motie-Van Gerven over de verkoop van bestaande natuur (29659, nr. 88);

  • - de motie-De Mos/Koopmans over private investeerders (29659, nr. 89);

  • - de motie-De Mos/Koopmans over de plicht om een gebied te verzorgen in ruil voor het recht om het uit te baten (29659, nr. 90)

  • - de motie-Snijder-Hazelhoff over onafhankelijke taxateurs (29659, nr. 91);

  • - de motie-Koopmans over evalueren van de pachtprijzensystematiek (29659, nr. 92);

  • - de motie-Jacobi over langetermijnerfpachtcontracten voor drinkwaterbedrijven (29659, nr. 93).

(Zie vergadering van 4 juli 2012.)

De voorzitter:

De motie-Jacobi (29659, nr. 93) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het grote maatschappelijke belang van de drinkwatervoorziening vraagt om een duurzame toegang tot grond en voldoende zekerheid voor langetermijninvesteringen;

constaterende dat het natuurbeheer bij drinkwaterbedrijven in goede handen is;

verzoekt de regering, voor gronden die namens de Staat worden uitgegeven aan drinkwaterbedrijven, zoals dat gebeurt door Staatsbosbeheer, een langetermijnerfpachtcontract op te stellen voor minstens 50 jaar met een opzeggingstermijn van 10 jaar;

verzoekt de regering tevens, dat bij het vaststellen van de erfpachtcanon alle gebieden die drinkwaterbedrijven pachten en als natuurgebied beheren als "natuurgrond" moeten worden gewaardeerd, op een vergelijkbare wijze als bij andere natuurbeheerders,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden Jacobi en Van Veldhoven. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 94, was nr. 93 (29659).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (29659, nr. 85).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (29659, nr. 86).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (29659, nr. 87).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (29659, nr. 88).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Mos/Koopmans (29659, nr. 89).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Mos/Koopmans (29569, nr. 90).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Snijder-Hazelhoff (29659, nr. 91).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de PVV, de groep Kortenoeven/Hernandez en het lid Brinkman voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Jacobi/Van Veldhoven (29659, nr. 94, was nr. 93).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.