Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229453 nr. 249

29 453 Woningcorporaties

Nr. 249 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 mei 2012

In mijn brief aan uw Kamer van 26 april jl. (Kamerstuk 29 453, nr. 247) heb ik u toegezegd eind mei te zullen informeren over mijn definitieve oordeel ten aanzien van het verbeterplan van Vestia. In deze brief heb ik ook aangegeven dat het resultaat van het overleg met de banken van groot belang is voor de te volgen koers en dat de definitieve aanpak van de situatie bij Vestia hiervan afhankelijk is.

Op 21 mei jl. is het overleg tussen Vestia en de banken over de behandeling van de portefeuille gestart. Vandaag kan ik u melden dat Vestia een eerste resultaat heeft bereikt in het overleg met de banken.

Er is een standstill-overeenkomst getekend tussen Vestia en de banken die inhoudt dat de margin betalingen tijdelijk worden opgeschort. Doel hiervan is dat partijen komen tot een structurele oplossing voor de behandeling van de derivatenportefeuille van de corporatie.

Het onderhandelingsproces tussen Vestia en de banken is een gevoelig proces. Om die reden kan ik u geen verdere informatie geven over de inhoud van de standstill-overeenkomst. Ik zal u medio juni over de voortgang in deze zaak informeren.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J. W. E. Spies