32 440 Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..)

Nr. 56 MOTIE VAN HET LID KOPPEJAN C.S.

Voorgesteld 2 februari 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

gehoord de beraadslaging met betrekking tot de Aanbestedingswet

constaterende, dat volgens berekeningen van de OESO er door de Nederlandse publieke sector jaarlijks ten minste 120 mld. wordt uitgegeven aan goederen en diensten;

overwegende:

  • dat in andere landen substantiële besparingen (in Engeland bijna 4,5 mld. in negen maanden) bereikt worden met een gericht beleid ten aanzien van alle overheidsinkopen;

  • dat de beroepsvereniging van inkopers in Nederland (NEVI) volop kansen ziet om soortgelijke besparingen te realiseren voor de Nederlandse overheidsinkopen;

van mening, dat ook voor Nederland dergelijke grote besparingen via een gecoördineerde en professionele benadering van alle inkopen in de publieke sector bereikt kunnen worden;

verzoekt de regering:

  • 1. de Kamer voor het zomerreces van 2012 te rapporteren hoe via gerichter beleid en een meer professionele inkoop substantiële overheidsbesparingen in Nederland gerealiseerd kunnen worden;

  • 2. dit bij de begroting van 2013 te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koppejan

Ziengs

Van Bemmel

Naar boven