29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie

G/ Nr. 121 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Ter Griffie van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal is op 3 juli ontvangen de brief van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie t.g.v. de overlegging van de ministeriële regeling ingevolge artikel 12, derde lid van de Gaswet.

De wens dat de ministeriële regeling bij wet wordt geregeld kan door of namens een van beide Kamers of door ten minste vijftien leden van de Eerste Kamer dan wel door ten minste dertig leden van de Tweede Kamer te kennen worden gegeven uiterlijk op 31 juli 2012.

Gezien de brief van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie ontvangen 4 juli 2012 (Kamerstuk 29 023, nr. 122), wordt de mogelijkheid om overleg te voeren met de minister over de ministeriële regeling, verlengd tot 18 oktober 2012.

Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 juli 2012

Hierbij zend ik u de ministeriële regeling tot wijziging van de Regeling tariefstructuren en voorwaarden gas in het kader van gassamenstelling (hierna: de regeling)1. De regeling treedt in werking op een tijdstip dat nadat vier weken na de overlegging zijn verstreken bij koninklijk besluit wordt vastgesteld.

De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven procedure (artikel 12, derde lid, van de Gaswet), en biedt uw Kamer de gelegenheid kenbaar te maken dat de in de regeling geregelde materie bij wet dient te worden geregeld. De wet bepaalt dat door of namens een der Kamers der Staten-Generaal of door ten minste een vijfde gedeelte van het grondwettelijke aantal leden van een der Kamers binnen vier weken te kennen kan worden gegeven dat het onderwerp van de regeling bij wet moet worden geregeld. In dat geval blijft inwerkingtreding achterwege en wordt zo spoedig mogelijk een wetsvoorstel ingediend.

De regeling heb ik in het najaar van 2011 in concept aan de Tweede Kamer voorgelegd en hierover zijn schriftelijke vragen gesteld die ook zijn beantwoord (Kamerstukken II 2011/12, 29 023, nrs. 110 en 111). De regeling is inmiddels genotificeerd bij de Europese Commissie en hij is gepubliceerd in de Staatscourant.

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M. J. M. Verhagen


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven