7 Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, aanstaande dinsdag te stemmen over de brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over een subsidiariteitstoets inzake het EU-voorstel Verordening aanlegkosten breedbandnetwerken. (Kamerstuk 33613, nr. 4).

Aangezien voor de volgende stukken de termijn is verstreken, stel ik voor deze stukken voor kennisgeving aan te nemen: 28286-539;28286-567;31571-23;31288-330;33062-23.

Ook stel ik voor, de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 28625-153; 21501-30-292; 26991-346; 2013Z08349; 33566-25; 21501-32-628; 31239-166; 32336-12; 32336-8; 31083-45; 21501-07-1040; 32002-28; 33613-2; 2013Z09564; 27858-145; 25422-100; 33400-XVI-125; 24446-51; 32336-11; 32336-5; 31571-26; 2013Z08170; 2012Z21097; 21501-32-707; 27428-244; 30952-114; 27581-43; 33000-VII-123; 27926-187; 27924-57; 2013Z06207; 33405-28; 32847-61; 29453-293; 29453-304; 29453-302; 33400-VII-58; 29453-306; 33405-29; 29453-294; 31490-114; 32847-46; 21501-07-1051; 21501-07-1038; 33402-59; 33400-IX-14; 17050-432; 29507-114; 21501-07-1050; 17050-430; 21501-07-1047; 29023-146; 17050-431; 17050-429; 21501-07-1052; 31789-43; 21501-07-1049; 21109-210; 26488-320; 33400-X-70; 33400-X-69; 26488-311; 31516-4; 26488-309; 26488-306; 33400-X-62; 33400-X-59; 33400-X-46; 33400-X-78; 33400-X-66; 33400-X-65; 26488-319; 33400-X-61; 26488-303; 26488-302; 32733-126; 33400-X-73; 2013Z07303; 33400-X-75; 33400-X-64; 2013Z04025; 2013Z07081; 26488-316; 2013Z05220; 26488-315; 33400-X-71; 26488-299; 26488-314; 32733-88; 26488-308; 33400-X-67; 30806-12; 2013Z07980; 33400-X-72; 32733-102; 29398-364; 29398-361; 29398-367; 31305-202; 29398-368; 29398-366; 29398-363; 2013Z09842; 29398-359; 29398-355; 32646-38; 29398-360; 2013Z09599; 2013Z05361; 29515-344; 33000-IV-64; 33000-B-15; 31490-97; 33400-III-3; 27529-111; 2013Z07003; 2012Z22508; 31490-84; 33400-VII-63; 33400-B-4; 28479-57; 2012Z05658; 2012Z17441; 33551-18; 33000-B-11; 31490-93; 22112-1593; 31568-116; 33000-B-17; 31568-124; 33000-III-27; 33000-I-9; 33400-I-10; 33000-B-16; 33400-VII-62; 33000-B-13; 25764-54; 33000-B-14; 32389-16; 2013Z06511; 28844-66; 25764-59; 32654-3; 30372-40; 32501-21; 33400-IV-24; 28481-20; 26643-274; 22112-1529; 33000-B-10; 33047-9; 2013Z06674; 33400-B-14; 24503-47; 33400-I-4; 33400-III-4; 33480-C-3; 33480-VII-3; 33480-H-3; 27859-63; 33400-VIII-125; 33400-VIII-131; 27406-199; 33495-1; 31288-324; 21501-34-206; 27923-152; 33400-VIII-127; 33400-VIII-134; 21501-34-207; 21501-34-202; 32156-45; 21501-34-201; 33400-VIII-138; 31288-342; 30079-40; 32156-44; 27406-200; 31524-167; 31497-94; 31288-325; 21501-34-204; 32827-46; 27923-147; 32827-45; 33426-7; 27923-151; 30079-37; 29338-119; 2013Z08097; 31288-331; 33519-43; 2013Z08091; 31288-327; 33400-VIII-119; 31293-162; 33400-VIII-129; 2013Z00791; 33558-5; 32637-50; 32820-73; 2013Z05605; 29338-118; 33400-VIII-126; 21501-34-203; 33400-VIII-130; 31288-322; 29628-378; 19637-1649; 19637-1632; 29628-388; 22112-1587; 22112-1591; 19637-1648; 29628-370; 29628-382; 33571-1; 33571-2; 31753-62; 33400-VI-100; 28684-378; 29628-354; 29628-383; 19637-1651; 19637-1650; 19637-1601; 2013Z07744; 2013Z07028; 29628-377; 33400-VI-98; 32605-123; 21501-02-1251; 26485-150; 26485-151; 31271-6; 31250-102; 31985-17; 31271-5; 26485-147; 26485-124; 2013Z05014; 2013Z06828; 2013Z07866; 26485-162; 28973-125; 29237-148; 26485-149; 33400-V-106; 26485-152; 26234-130; 32623-85; 33400-V-93; 33400-V-117; 26234-131; 33400-V-113; 33400-V-96; 29237-147; 26485-148; 30952-111; 31263-52; 29521-205; 28676-177; 21501-02-1247; 32706-38; 32706-40; 30952-115; 33550-1; 2013Z07325; 2013Z06977; 32735-74; 32623-88; 32706-43; 29521-207; 31263-53; 32605-106; 22831-87; 28676-178; 33400-V-128; 27925-462; 33400-V-131; 30952-116; 23530-98; 28676-172; 21501-02-1241; 28676-176; 33400-V-121; 27925-465; 26049-76; 33400-V-123; 21501-02-1244; 33617-1; 33551-17; 2013Z09123; 21501-02-1248; 21501-02-1234; 21501-20-781; 21501-02-1246; 33183-(R1975)-10; 21501-20-776; 21109-211; 32293-15; 31490-104; 32201-50; 30183-26; 31880-6; 33448; 33269-1; 33400-VII-3; 31865-44; 31865-48; 31839-285; 26488-307; 33523-3; 33513; 26488-312; 31490-115; 26488-318; 33523; 32500-20; 33585; 31554; 32703-4; 31557; 31729-1; 31924-VIII-2; 26488-305; 33400-V-10; 33605-2; 33261-1; 26488-317; 2013Z06274; 2012Z14734; 2012Z20746; 2013Z06194; 2012Z13077; 2013Z02154; 2013Z01735; 2013Z01250; 2012Z14558; 2012Z19537; 2013Z04200; 2013Z04201; 2013Z04202; 2012Z14560; 2012Z22762; 2012Z17864; 33136-1; 32598-7.

Op verzoek van mevrouw Thieme stel ik voor, haar motie op stuk nr. 26991, nr. 328, opnieuw aan te houden. Dit betekent dat de in artikel 69, tweede lid van het Reglement van Orde genoemde termijn van twee maanden voor deze motie opnieuw gaat lopen.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Op verzoek van de PvdA-fractie benoem ik:

  • - in de vaste commissie voor Financiën het lid Van Laar tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacature;

  • - in de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid het lid Van Laar tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacature;

  • - in de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie het lid Van Laar tot lid in de bestaande vacature;

  • - in de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport het lid Van Laar tot lid in de bestaande vacature;

  • - in de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst het lid Van Laar tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacature;

  • - in de contactgroep Verenigd Koninkrijk het lid Van Laar tot lid;

  • - in de Commissie voor de Werkwijze het lid Van Laar tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacature.

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda:

  • - het VAO Dreigingsbeeld terrorisme Nederland, naar aanleiding van een algemeen overleg, gehouden op 22 mei, met als eerste spreker het lid Bontes van de PVV;

  • - het VAO Matchfixing, naar aanleiding van een algemeen overleg, gehouden op 22 mei, met als eerste spreker het lid Bontes van de PVV;

  • - het VAO Uitkoopregelingen hoogspanningslijnen, naar aanleiding van een algemeen overleg, gehouden op 22 mei, met als eerste spreker het lid Leegte van de VVD.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Bashir.

De heer Bashir (SP):

Voorzitter. Na tweeënhalf jaar praten in het Transitiecomité binnenvaart is er nog steeds geen resultaat geboekt. Gisteren bereikte ons ook het nieuws dat het Cbrb uit dat comité stapt. Ondertussen is er geen plan voor het bestrijden van de crisis in de binnenvaart. Ook is er geen plan voor een nieuw samenwerkingsmodel. Ik vraag hierover een debat aan met de minister van I en M, voorafgegaan door een brief, waarin ze ingaat op deze recente ontwikkelingen, zodat de binnenvaartschippers niet langer in de kou staan, maar er eindelijk actie komt.

De voorzitter:

Verzoek voor steun om een debat. En voor het vragen van een brief.

Mevrouw De Boer (VVD):

Steun voor een brief, geen steun voor een debat, ook niet voor een dertigledendebat.

De heer De Rouwe (CDA):

Steun voor een brief. Wat mij betreft zouden we dit in de procedurevergadering zo kunnen afhandelen, dat we er een AO van maken. Dan kunnen we het namelijk snel doen. Als we het via deze route gaan doen, gaan we eind dit jaar praten, wat mij te lang duurt.

De voorzitter:

Ik begrijp dat u geen steun geeft voor het debat.

Mevrouw Hachchi (D66):

Ook van mijn fractie alleen steun voor de brief, en nog geen debat.

De heer Albert de Vries (PvdA):

Voor de Partij van de Arbeid komt het terugtreden van het Cbrb niet als een verrassing. De varende leden worden lid van BLN. Dus voor ons geen aanleiding voor een debat. Misschien kan de minister wel met een brief reageren.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Steun voor een brief, en een debat.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Wel steun voor de brief, geen steun voor een debat.

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Steun voor de brief, geen steun voor een debat.

De heer Bisschop (SGP):

Steun voor de brief en steun voor een debat.

De heer Graus (PVV):

Steun voor de brief en voor een debat, en voor onze Fleur.

De voorzitter:

Waarvan acte!

Mijnheer Bashir, u krijgt van de meerderheid van de Kamer steun voor een brief, u hebt geen steun voor het houden van een meerderheidsdebat, maar wel voor een dertigledendebat.

De heer Bashir (SP):

Dan wacht ik graag de brief af. Wel verzoek ik om de brief op korte termijn, dus binnen een week naar de Kamer te sturen. Dan kunnen we het snel oppakken in de procedurevergadering van de commissie.

De voorzitter:

Ik zal dit gedeelte van het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

Het woord is aan mevrouw Van Toorenburg.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Voorzitter. Vandaag heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een rapport in ontvangst mogen nemen van UNICEF over de zorgwekkende situatie waarin kinderen in het Caribisch deel van ons Koninkrijk verkeren. Wij zouden daarover graag een debat willen voeren met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport omdat hij gaat over de jeugdzorg. Wij doen dit verzoek mede namens de ChristenUnie.

De voorzitter:

Een verzoek voor steun voor het houden van een debat.

Mevrouw Hachchi (D66):

Voorzitter. Ik heb de nieuwsberichten ook gelezen en het rapport is volgens mij inmiddels openbaar. Mijn fractie zou graag een kabinetsreactie willen hebben van beide bewindspersonen wat betreft Bonaire, Saba en Statia en ook de landen binnen het Koninkrijk. Als die brief, die kabinetsreactie er is, is mijn voorstel om een algemeen overleg in te plannen, zodat we nog voor het reces met het kabinet hierover kunnen spreken. Dat laatste zeg ik overigens richting mevrouw Van Toorenburg.

De voorzitter:

U geeft dus geen steun aan het verzoek tot het houden van een debat. Of doet u beide? Dat is namelijk ook een optie.

Mevrouw Hachchi (D66):

Mijn voorkeur gaat uit naar een algemeen overleg met beide bewindspersonen omdat het debat dan sneller, nog voor het zomerreces kan plaatsvinden.

De voorzitter:

Dan geeft u nu dus geen steun aan het verzoek tot het houden van een debat.

De heer Heijnen (PvdA):

We kunnen ons volledig aansluiten bij de woorden van mevrouw Hachchi.

De voorzitter:

Wel steun voor een brief, geen steun voor een debat.

De heer Van Raak (SP):

Dat geldt ook voor de SP: de rapporten snel naar de Kamer met een reactie van de minister en de staatssecretaris en ze dan zo snel mogelijk maar ook gedegen bespreken. Dan lijkt mij een algemeen overleg de beste manier.

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

GroenLinks kan zich daarbij aansluiten.

De heer Bisschop (SGP):

U gelooft het niet, voorzitter, maar ook de SGP sluit zich erbij aan.

De voorzitter:

Ik geloof het zeker wel.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Er is een wat bijzondere reden waarom ik het graag plenair zou willen behandelen maar misschien valt dat op te lossen. Het valt mij namelijk op dat belangrijke debatten niet altijd worden uitgezonden. En dit is dan een debat dat wel via de computer maar niet op Politiek 24 en dergelijke te volgen is, terwijl ik dit een belangrijk debat vind. Als we het zouden verschuiven naar een commissievergadering, is mijn vraag wel wat wij zouden kunnen doen om ervoor te zorgen dat het debat daadwerkelijk zichtbaar is voor delen van het Koninkrijk van waaruit de mensen niet zomaar naar Den Haag kunnen komen.

De voorzitter:

Dit is niet echt iets wat we in de regeling van werkzaamheden kunnen oplossen, maar ik merk wel op dat in zijn algemeenheid alle debatten via internet worden uitgezonden. En als er iets is wat overal in de wereld aanwezig is, is dat, veel meer dan televisie, internet. Anders kunt u misschien even met mij buiten de regeling van werkzaamheden om hierover overleggen. Ik zal in ieder geval dit deel van het stenogram over de brief doorgeleiden naar het kabinet.

Het woord is aan mevrouw Vermeij van de Partij van de Arbeid.

Mevrouw Vermeij (PvdA):

Voorzitter. Met lood in de schoenen – dat begrijpt u – vraag ik uitstel van de stemmingen die wij nu zouden hebben over het wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen. Dat heeft te maken met het feit dat wij in de derde termijn nog een toezegging van de staatssecretaris hebben gekregen over een brief naar aanleiding van eventueel gewijzigde amendementen. We hebben een uur geleden gewijzigde amendementen binnengekregen en wellicht worden ook andere amendementen nog gewijzigd. Wij zitten dus zeer te wachten op die brief. Wij willen daarom graag dinsdag stemmen over het wetsvoorstel.

De voorzitter:

De PvdA-fractie verzoekt om uitstel van de stemmingen. Het is echt nodig dat de reacties in de microfoon worden uitgesproken.

De heer Krol (50PLUS):

Steun voor dat verzoek.

Mevrouw Lodders (VVD):

Steun voor het verzoek.

De heer Van Weyenberg (D66):

Dit is hoogst opmerkelijk, want tijdens de behandeling moest dit er met stoom en kokend water doorheen, maar als de PvdA-fractie hier behoefte aan heeft, steunt de D66-fractie dit verzoek.

De heer Omtzigt (CDA):

Steun voor het verzoek.

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):

Steun.

De heer Ulenbelt (SP):

Ook steun.

De voorzitter:

Dat betekent dat de stemmingen die voor straks op de agenda stonden, zijn uitgesteld. De stemmingen zullen voor komende dinsdag opnieuw geagendeerd worden.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven