21 501-32 Landbouw- en Visserijraad

Nr. 628 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 juli 2012

In de motie van de leden Jacobi (PvdA) en Van Gerven (SP) wordt gevraagd om een plan van aanpak op te stellen om de alternatieven voor oormerken zo spoedig mogelijk te realiseren (TK 21 501-32, nr. 618).

Zoals al eerder in antwoorden op vragen in kader van oormerken is aangegeven vindt er op dit moment een herziening plaats van de Europese regelgeving van de Identificatie en Registratie van runderen (I&R). De insteek hiervan is het in de toekomst mogelijk maken van elektronische identificatiemiddelen.

In de overleggen hierover is door Nederland de situatie van de gewetensbezwaarden ingebracht en verzocht om alternatieven voor identificatie zonder gebruik te maken van een ingreep op het dier. De behandeling van de voorstellen is nog gaande en zal de komende periode onder het voorzitterschap van Cyprus verder gaan.

Ik zal me de komende maanden blijven inzetten voor een oplossing voor de gewetensbezwaarden. Daarvoor zal ik een concreet uitgewerkt voorstel indienen bij de Europese Commissie. Het doel is te komen tot een alternatieve identificatie welke diervriendelijk is toe te passen voor de in Nederland erkende gewetensbezwaarden. Ik zal hierbij steun zoeken bij andere lidstaten. In het voorstel zal ik ingaan op de mogelijkheid voor het toepassen van een maagbolus met een chip als alternatieve identificatie bij de runderen van de gewetensbezwaarden.

In Nederland is reeds enige ervaring met het toepassen van een identificatie bolus bij runderen. Eind jaren «90 heeft Nederland meegedaan met een groot opgezette Europese proef. Voor schapen en geiten is het toepassen van een bolus in combinatie met een ander identificatiemiddel reeds een gangbare toegestane identificatie. Door een combinatie van het toepassen van een bolus en gebruik maken van de waarborgen welke in het huidige protocol gewetensbezwaarden zijn opgenomen zie ik mogelijkheden voor een sluitende identificatie en registratie. Ik zal bij de uitwerking in overleg treden met de gewetensbezwaarden.

Het voorstel zal ik in september indienen bij de Europese Commissie. In het najaar zal ik u over het verdere verloop informeren.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker

Naar boven