14 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Brieven regering

Uitstelbericht om een reactie op de berichten over hongerstakingen van asielzoekers en gedetineerde vreemdelingen – 19637-1661

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 14 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Opheffen vertrouwelijkheid rapportage van de Trojka inzake het behalen van de doelstellingen door Griekenland voor het uitkeren van de derde subtranche van 2013 uit het EFSF – 21501-07-1055

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 13 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van het verslag van de Informele Milieuraad die werd gehouden op 22 en 23 april 2013 te Dublin – 21501-08-460

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 14 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verzamelbrief bijen en neonicotinoïden – 21501-32-707

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 14 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanvulling op de geannoteerde agenda OJCS-Raad 16 en 17 mei 2013 – 21501-34-207

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 8 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de aangenomen motie van de leden Monasch en Albert de Vries (33400-VII, nr. 38) over glasvezelnetwerken in krimp- en plattelandsgebieden – 26643-277

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok – 13 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over DDoS-aanvallen bij de Rijksoverheid – 26643-278

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 14 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel toezending brief over het al dan niet meebetalen aan de (her)inspecties door majeure risicobedrijven – 26956-156

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 13 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding advies van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid "Diensten Waarderen" – 27406-203

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 6 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het onderzoek 'Schoon, heel en werkzaam?! – 28684-380

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 14 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

102e Internationale Arbeidsconferentie 2013 – 29427-92

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 13 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel beantwoording vragen commissie over een uitnodiging aan veldpartijen voor alternatieve pakketmaatregelen – 29689-440

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 13 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslaglegging van de vrijwillige keuring van verwarmingssystemen aan de Europese Commissie – 30196-196

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok – 14 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken in de binnenvaartsector – 30523-76

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 13 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Praktische inzet van Nederlandse Unmanned Aerial Vehicles (UAV's) in het buitenland en de toetsing van de proportionaliteit – 30806-13

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 13 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording openstaande vragen uit het verzamel-algemeen overleg Energie van 24 april 2013 – 31239-166

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 14 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beschikbaarheid babymelkpoeder in Nederlandse detailhandel – 31532-113

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 8 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verlenging experiment regelarme instellingen met 1 jaar Voornemen venging aanwijzing NZa – 31765-75

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 3 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Actuele ontwikkelingen rondom de luchthaven Maastricht Aachen Airport en de rol c.q. betrokkenheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu hierbij – 31936-140

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 14 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de brief van de commissie over de problematiek die prof.dr. E. Steegers beschrijft in zijn artikel in Medisch Contact nummer 14 van 3 april 2013 – 32279-55

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 13 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toelichting relatie beleidsdoorlichting bescherming kwetsbare schepen nabij Somalië en het kabinetsstandpunt VPD's – 32706-46

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 13 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de berichtgeving in het Financieel Dagblad d.d. 25 april, waarin, op basis van gesprekken met 18 economen en de organisaties Aedes, Woonbond, Vereniging Eigen Huis en NVM, wordt gepleit voor verdere ingrepen op de woningmarkt (verzoek van het lid Klaver) – 32847-67

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok – 8 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de aanbevelingen van de AIV over Europese defensiesamenwerking – 33279-5

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 8 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Derde periodieke beschouwing naar de interbestuurlijke verhoudingen – 33400-VII-67

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 21 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op aanvullende vragen van het lid Eijsink over de personeelsrapportage Defensie – 33400-X-80

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 13 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

De borging van kennis en ervaring van de Stichting Service Médical (SSM) en het continueren van de financiële steun met minimaal een jaar aan deze stichting – 33400-XVI-146

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 13 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Digitale polis – 33400-XVI-147

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 13 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Planningsbrief mei 2013 – 33566-40

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 13 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarplan Auditdienst Rijk 2013 en overzicht uitgebrachte rapporten 2012 – 33605-13

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 14 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de Beleidsnota "Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen" – 33625-5

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen – 16 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport/brief Algemene Rekenkamer

Aanbieding Informatiepositie Tweede Kamer Vervanging F-16 (reconstructie) – 2013Z09930

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 22 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brief van lid/fractie/commissie

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud t.a.v. het EU-voorstel: Richtlijn uitoefening van rechten in het vrije verkeer van werknemers (COM (2013) 236) – 33635-1

voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, R.W. Knops – 22 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verdrag

Verdrag ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en Saint Lucia inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen – 33631-(R2006)-1

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 2 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Naar boven