30 952 Ter kennisname voorgelegde Verdragen

Nr. 114 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 april 2013

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 13, eerste en tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen moge ik u hierbij ter kennis brengen de op 23 september 2011, 4 januari en 27 juni 2012 tot stand gekomen wijzigingen in Bijlage III bij de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (Trb. 2013, 61).

Ingevolge artikel 7, onderdeel f, van genoemde Rijkswet behoefden deze verdragswijzigingen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

De minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans

Naar boven