9 Stemming motie-Klever

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over de fraude in de zorg,

te weten:

  • - de motie-Klever over het opzeggen van het vertrouwen in de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (28828, nr. 35).

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. Ik verschil vaak van mening met de minister van VWS. In eerste instantie wilde mijn fractie de minister aan de slag laten gaan met de aanpak van fraude. Wij wilden zeggen: wij zullen dit kritisch volgen, maar gaat u maar. In mijn tweede termijn van dit debat heb ik haar echter ook gevraagd of zij de Kamer zal informeren, ook als de informatie veldpartijen onwelgevallig is. Ik heb haar ook gevraagd of ik ervan op aan zou kunnen dat zij de relatie met de Kamer daarbij goed zou houden. Ik heb haar dit vier keer en misschien wel zes keer gevraagd. De minister blijft het bagatelliseren als wij om informatie vragen. Daarom zal mijn fractie de motie van wantrouwen steunen.

In stemming komt de motie-Klever (28828, nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De vergadering wordt van 18.35 uur tot 19.15 uur geschorst.

Voorzitter: Van Raak

Naar boven