33 400 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2013

Nr. 70 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld 5 april 2013

De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Defensie over de gevolgen van de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) voor het overleg met de centrales en de reorganisatie bij Defensie (Kamerstuk 33 400 X, nr. 62).

De minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 4 april 2013. Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt.

De voorzitter van de commissie, Ten Broeke

De adjunct-griffier van de commissie, Dekker

1

Hoe zijn de eerste hervatte gesprekken met de vakbonden verlopen? Zullen deze gespreken worden voortgezet?

2

Wat zijn de resultaten van de vergadering op 6 maart jl. in het Sector Overleg Defensie?

3

Wat is de reden dat de vakbonden weer in gesprek willen gaan met Defensie?

4

Wanneer zullen de gesprekken met de vakbonden over de reorganisatie weer van start gaan?

5

Tussen welke data is het overleg met de bonden opgeschort (geweest)?

14

Zijn er sinds het algemeen overleg WUL d.d. 23 januari 2013 aanvullende maatregelen ter compensatie van militairen genomen en zo ja, welke?

Tussen 21 december 2012 en 6 maart jl. was het overleg opgeschort. Met mijn brief van 7 maart jl. (Kamerstuk 33 400 X, nr. 65) heb ik de Kamer geïnformeerd over een nieuw compensatievoorstel voor de effecten van de WUL. Dit aangepaste compensatievoorstel was voor de centrales van overheidspersoneel aanleiding om het overleg te hervatten. Dit geldt ook voor het overleg over het reorganisatietraject. Het eerste gesprek over het reorganisatietraject heeft inmiddels op 12 maart jl. plaatsgevonden.

6

Wat heeft het opschorten van het overleg met de vakbonden over de reorganisatie Defensie tot nog toe gekost? Wat zijn de kosten voor Defensie van iedere week die de opschorting van het overleg met de vakbonden over de reorganisatie langer duurt?

7

Hoeveel extra kosten heeft Defensie gemaakt in de periode dat het overleg met de centrales over de lopende reorganisatie was opgeschort?

8

Hoeveel vertraging (tijd, fte ontslagen) heeft de reorganisatie tot nog toe opgelopen door het opschorten van het overleg met de bonden?

9

Blijkt de door de minister van Defensie tijdens het algemeen overleg geopperde schatting van 10 miljoen euro per maand aan extra kosten te kloppen, als gevolg van het opschorten van het overleg met de bonden?

10

Op welke post op de begroting worden eventuele tegenvallers als gevolg van vertraging van de reorganisatie opgevangen?

11

Wanneer bent u van plan de Kamer te informeren over de oplopende kosten als gevolg van het uitstel van de reorganisatie?

De reorganisatie heeft een vertraging opgelopen van 75 dagen. De kosten van de vertraging bedragen ongeveer € 9,5 miljoen per maand doordat overtollig personeel later dan gepland de organisatie verlaat. De financiële gevolgen zullen worden opgenomen in de wetten van begroting dan wel suppletoire wetten over de begroting van het betreffende jaar.

12

Hoe vaak is er met de bonden gesproken sinds 1 januari over de WUL problematiek, de FLO leeftijd en het sociaal statuut in verband met sourcing?

Tussen 21 december 2012 en 6 maart jl. was het overleg opgeschort. Zoals ik u met mijn brief van 7 maart jl. heb laten weten is op 6 maart jl. het overleg weer opgestart, waarbij het overleg in het teken stond van de WUL problematiek. Samen met de centrales van overheidspersoneel zal de komende tijd een planning worden gemaakt voor de bespreking van overige onderwerpen.

13

Hoeveel vertraging hebben de vastgoed operatie dan wel de sourcing agenda opgelopen sinds 1 januari door het opschorten van het overleg met de bonden?

In mijn brief van 25 februari jl. (Kamerstuk 31 125 nr. 17) heb ik de Kamer gemeld dat het overleg over een Sociaal Statuut Uitbesteding (SSU) stil lag door het opschorten van het overleg met de centrales van overheidspersoneel. Nu het sectoroverleg Defensie is hervat, zal op korte termijn opnieuw over het SSU worden gesproken. De brief van 25 februari jl. bevat een overzicht van de stand van zaken van de verschillende sourcingprojecten bij Defensie. Hieraan is vooralsnog niets gewijzigd.

15

Hoeveel individuele klachten van militairen heeft u sinds 1 januari ontvangen met betrekking tot de gevolgen van de invoering van de WUL?

Tussen 1 januari 2013 en 14 maart 2013 zijn 716 bezwaarschriften naar aanleiding van de loonstrook over januari 2013 en dertien individuele klachten over de WUL ontvangen.

16

Geldt de voorgenomen nullijn voor ambtenaren ook voor militairen?

Het kabinet bespreekt het aanvullende pakket aan maatregelen naar aanleiding van de recente cijfers van het Centraal Planbureau nog met sociale partners en de Kamer. Onderdeel van deze maatregelen is de handhaving van de nullijn voor alle ambtenaren.

Naar boven