Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333571 nr. 1

33 571 Rapport van de commissie-Haren

Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 maart 2013

Hierbij bied ik u het rapport van de commissie-Haren aan1. Direct na de gebeurtenissen op 21 september 2012 heeft de gezagsdriehoek van de gemeente Haren een commissie onder voorzitterschap van de heer Cohen verzocht de gebeurtenissen voorafgaand, tijdens en na de rellen diepgaand te onderzoeken.

De gezagsdriehoek van de gemeente Haren heeft als opdrachtgever voor dit onderzoek een aantal hoofdvragen geformuleerd. Daarnaast zijn ook door de gemeenteraad en het ministerie van Veiligheid en Justitie aan de commissie een groot aantal vragen gesteld. De optelsom van die vragen heeft tot de volgende opdracht aan de Commissie geleid:

  • Maak een gedetailleerde reconstructie van het verloop van de gebeurtenissen en geef daarbij aan hoe de verschillende betrokken actoren gehandeld hebben; ga daarbij specifiek in op de voorbereiding door de 3 partijen in de driehoek, de genomen maatregelen op de avond zelf en de nazorgfase.

  • Geef een analyse hoe deze situatie zich zo heeft kunnen ontwikkelen en wat de rol van de genoemde betrokkenen daarbij is geweest:

  • Beschrijf de dilemma's waarvoor de overheid zich gesteld zag en trek conclusies over de effectiviteit van het overheidsoptreden.

  • Verdiepingsvragen over de rol van sociale media, de interactie met traditionele media, jeugdcultuur, traditionele structuren in de netwerksamenleving, excessief geweld tegen hulpverleners.

  • De commissie is tenslotte gevraagd welke lessen er getrokken kunnen worden en welke handreikingen voor alternatieve interventies kunnen worden gedaan.

De commissie Haren heeft met het rapport «Twee werelden» de gebeurtenissen helder weergegeven. Het bevat concrete aanbevelingen voor bestuur en politie. Ook de beschouwingen over de jeugdcultuur en de omgang met de sociale media zijn waardevol; zij nopen tot doordenking en plaatsen het incident in een bijzondere context. Het rapport is vandaag aangeboden aan de opdrachtgever, de lokale driehoek. De leden van de driehoek hebben heden ook hun eerste reactie op het rapport gegeven. De burgemeester heeft het rapport inmiddels aan de gemeenteraad aangeboden, die het in zijn vergadering van 12 maart a.s. zal bespreken. Op korte termijn zal ik mijn beleidsreactie op het rapport formuleren.

Het lid De Wit (SP) heeft tijdens de Regeling van werkzaamheden op 30 januari jl. verzocht de door het voormalige politiekorps Groningen opgestelde interne evaluatie over de rellen in Haren te mogen ontvangen. Deze treft u hierbij eveneens aan2. De bevindingen en verbeterpunten uit deze evaluatie heeft de commissie-Haren bij haar rapport betrokken.

De minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

X Noot
2

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer