33 400 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2013

Nr. 67 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 maart 2013

In haar brief van 28 februari jl. verzocht de vaste commissie voor Defensie mij om de stand van zaken van de gesprekken met de centrales van overheidspersoneel over de regeling faciliteiten Turkse dienstplicht.

Met de brief van 21 september 2012 (Kamerstuk 33 400 X, nr. 3) heb ik u laten weten dat de centrales niet konden instemmen met de intrekking van de regeling. Op 7 december 2012 (Kamerstuk 33 400 X, nr. 26) heb ik toegezegd opnieuw hierover met de centrales in gesprek te gaan. Zoals met mijn brief van 7 maart jl. (Kamerstuk 33 400 X, nr. 65) aangegeven was al het overleg met de centrales van overheidspersoneel tussen 21 december 2012 en 6 maart 2013 opgeschort.

Nu het sectoroverleg Defensie is hervat, zal in de werkgroep Algemeen Personeelsbeleid op 2 april a.s. over de intrekking van de regeling overleg worden gevoerd.

De minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert

Naar boven