Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201321501-02 nr. 1234

21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1234 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 maart 2013

Hierbij bied ik u het verslag aan van de Raad Algemene Zaken van 11 maart 2013.

De minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans

Voorbereiding Europese Raad

Zoals gebruikelijk bereidde de Raad Algemene Zaken (RAZ) de eerstvolgende bijeenkomst van de Europese Raad (ER) voor, in dit geval de ER van 14–15 maart a.s. In plenaire sessie bespraken ministers de ontwerpconclusies voor de ER. Aansluitend vond een bijeenkomst plaats met ER-voorzitter Van Rompuy waarbij eveneens over de voorbereiding van de ER werd gesproken.

In de ontwerpconclusies is een adequate balans gevonden tussen de invalshoeken van de verschillende lidstaten. De besprekingen over het Europees Semester in de verschillende vakraden hebben daaraan bijgedragen. De heer Van Rompuy wees er in dit verband op dat de komende ER vooral een goede gelegenheid bood om een gezamenlijke discussie te voeren over de huidige economische situatie in de lidstaten en de vooruitzichten.

Door meerdere lidstaten werd in dit verband het belang benadrukt van het uitvoeren van de eerder gemaakte afspraken over het consolideren van overheidsfinanciën, het aanjagen van groei en het tonen van Europese solidariteit. Ook de heer Van Rompuy onderstreepte het belang van het doorzetten van de ingeslagen koers. Dit is ook de Nederlandse inzet. Een aantal lidstaten bepleitte dat op de korte termijn meer nadruk moet worden gelegd op het stimuleren van economische groei en het ondersteunen van hervormingen. De Commissie benadrukte het belang van slimme bezuinigingen en wees erop dat de situatie per lidstaat verschilt.

Diverse lidstaten bepleitten, net als Nederland, handhaving van het hoge ambitieniveau ten aanzien van verbetering van de interne markt. In dit kader werd, naar aanleiding van de brief van ER-voorzitter Van Rompuy, de urgentie van de voortgang en implementatie van Single Market Act I en II onderstreept. Nederland heeft daarnaast ingebracht dat het een onverminderd hoog ambitieniveau bepleit ten aanzien van de vermindering van regeldruk voor het bedrijfsleven (met name MKB). Verder heeft Nederland ook gepleit voor het toevoegen van het thema diensten aan de agenda van de ER van februari 2014 die zal zijn gewijd aan industrieel concurrentievermogen. Andere lidstaten bepleitten meer nadruk op sectoraal industrieel beleid bijvoorbeeld ten aanzien van de auto- en staalindustrie. In aanvulling op de interne markt wees een aantal lidstaten op de noodzaak de internationale handel als groeimotor te benutten, zoals ook steevast door Nederland wordt onderstreept.

Enkele lidstaten benadrukten het belang van (met name jeugd-)werkloosheidsbestrijding. De Commissie wees in dit kader op het belang van het jeugdwerkgelegenheidspakket en een optimale besteding van beschikbare financiering. Enkele lidstaten, waaronder Nederland, benadrukten daarbij dat de jeugdgarantie als onderdeel van dat pakket alleen een aanbeveling betreft: lidstaten behouden beleidsvrijheid.

Naar aanleiding van een korte bespreking over het belang van democratische legitimiteit in het Europees Semester hebben de Commissie en het Ierse voorzitterschap laten weten een brief te zullen sturen aan de nationale parlementen en het Europees Parlement over de democratische dimensie van het Semester. Naar verwachting zal deze brief uw Kamer nog voor de komende ER bereiken.

Ten aanzien van de bankenunie wees een aantal lidstaten op de procesafspraken van de ER van december 2012, die moeten worden gerespecteerd. Zoals bekend staat Nederland een zorgvuldige en stapsgewijze totstandkoming van een volledige Europese bankenunie voor, conform de Kamerbrief van de minister van Financiën van 1 oktober 2012 (Kamerstuk 21 501-07 nr. 946).

Europees Semester

Het Europees Semester stond als afzonderlijk onderwerp op de agenda van de Raad, maar de inhoudelijke discussie werd gevoerd in het kader van de voorbereiding van de ER. Het Ierse voorzitterschap heeft kort het syntheserapport toegelicht waarin een samenvatting is opgenomen van de discussies in de vakraden over het Europees Semester en in het bijzonder de Annual Growth Survey. Zoals bekend, hecht het kabinet groot belang aan een ambitieuze uitvoering van het Europees Semester als belangrijk instrument om elkaar in de Unie de maat te nemen over gezonde overheidsbegrotingen en het voeren van een verstandig economisch beleid.

Extern beleid, Rusland

Voor dit agendapunt wordt verwezen naar het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken d.d. 11 maart jl. dat uw Kamer separaat zal toegaan en waarin wordt ingegaan op de bespreking inzake Rusland.