33 000 B Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2012

Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 maart 2012

Hierbij zend ik u ter kennisneming het Evaluatierapport SiSa1.

SiSa betekent Single Information Single Audit: eenmalige informatieverstrekking met eenmalige accountantscontrole. SiSa is de manier waarop medeoverheden (provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen) aan het Rijk ieder jaar verantwoorden of en hoe ze de specifieke uitkeringen van het Rijk hebben besteed. Vóór 2006 moesten medeoverheden over iedere specifieke uitkering een aparte verantwoording met controleverklaring inleveren. Nu kan dit in één bijlage als onderdeel van de jaarrekening van de medeoverheid, de zogeheten SiSa- bijlage, en de controleverklaring bij die jaarrekening.

De evaluatie is uitgevoerd in samenwerking met VNG, IPO en de Beroepsvereniging van Accountants (NIVRA/NOVAA). De Algemene Rekenkamer was agendalid van de begeleidingcommissie. De aanbevelingen hebben tot doel SiSa minder foutgevoelig te maken door versobering van informatie-eisen, standaardisering van regelgeving en afstemming van de procedures bij de departementen, die de medeoverheden raken.

Vandaag heb ik het evaluatierapport met verzoek om commentaar toegezonden aan bovengenoemde organisaties. Ik hoop u voor de zomer het standpunt van het kabinet toe te sturen. Intussen wordt alvast gestart met het aanbrengen van niet-omstreden verbeteringen.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W. E. Spies


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven