31 490 Vernieuwing van de rijksdienst

Nr. 84 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 december 2011

Tijdens het Verantwoordingsdebat op 19 mei 2011 (Handelingen II, vergaderjaar 2010/11, nr. 83, items 2 en 9, blz. 2–22 en blz. 31–99) heeft Kamerlid Blok van de VVD gevraagd om een raming van de ambtelijke kosten verband houdende met de ondersteuning van kamerwerk, te weten de beantwoording van kamervragen en de voorbereiding/ondersteuning van debatten. De Minister-President heeft toen geantwoord met een nadere uitwerking van de ambtelijke kosten te zullen komen. Middels deze brief kom ik de toezegging van de Minister-President na.

In het verleden heeft de Tweede Kamer enkele malen verzocht om de kosten van de behandeling van kamervragen te verschaffen. Toen is ook aangegeven dat het inzichtelijk maken van het tijdsbeslag voor kamerwerk zeer lastig is, omdat dit werk geïntegreerd onderdeel is van het totale takenpakket van beleidsmedewerkers en managers. Verder zijn vaak meerdere departementen en bewindslieden betrokken, hetgeen de nodige coördinatie vereist. Het registreren van alle arbeidsinzet per type kamerwerk zou leiden tot een aanzienlijke bureaucratie, waarbij de kosten niet op zullen wegen tegen de baten.

In 2009 is er in het kader van Vernieuwing Rijksdienst intern binnen het ministerie van BZK onderzoek gedaan naar de beleidsdruk bij de directoraten-generaal van de verschillende ministeries. Daarbij is toen ook in kaart gebracht hoeveel tijd er grosso modo besteed wordt aan ambtelijke voorbereiding en begeleiding van kamerwerk. Dit onderzoek was bedoeld om een vergelijkend perspectief te bieden van beleidsdruk. Het onderzoek is gebaseerd op ruwe schattingen en had niet tot doel de kosten nauwkeurig in kaart te brengen. Analyses van deze schattingen leveren echter wel een zekere indicatie op van het tijdsbeslag van kamerwerk voor het ambtelijk apparaat van de beleids-eenheden (zie: Beleidsdruk in beeld: een kwantitatieve vergelijking van directoraten-generaal; www.vernieuwingrijksdienst.nl/actueel/publicaties/rapport-beleidsdruk).

Het onderzoek heeft geleid tot de volgende ruwe schattingen voor de gemiddelde arbeidsinzet van het ambtelijk apparaat:

Behandeling kamervraag:

50 uur

Behandeling aangenomen motie:

100 uur

Voorbereiding en ondersteuning debat/overleg etc:

200 uur

Er dient wel rekening mee gehouden te worden, dat het hierbij gaat om de arbeidsinzet van de beleidseenheden van de kerndepartementen. Arbeidsinzet van werknemers bij uitvoeringsdiensten, inspectie- en toezichtsdiensten en andere (semi-)publieke diensten zijn hierin dus niet verdisconteerd.

De meeste arbeidskosten van het ambtelijk apparaat ten behoeve van kamerwerk slaan neer op het functieniveau van de salarisschalen 10 t/m 13. Het gemiddelde, kostendekkende uurtarief voor ambtenaren op deze functieniveaus bedraagt € 75,- (ontleend aan de Handleiding Overheids-tarieven 2011). Op basis van dit tarief en de voorgaande schattingen van de arbeidsinzet komen we tot de volgende bedragen per categorie kamerwerk:

Behandeling kamervraag:

€ 3 750,-

Behandeling aangenomen motie

€ 7 500,-

Voorbereiding en ondersteuning debat/overleg

€ 15 000,-

In de bijlage is een tabel opgenomen waarin voor de jaren 2009 t/m 2011 per categorie kamerwerk het volume is weergegeven. Het jaar 2010 geeft een enigszins vertekend beeld, aangezien er toen sprake was van verkiezingen en de volumina daardoor per saldo lager waren. Voor het gehele jaar 2011 is een schatting gemaakt op basis van de volumina tot 1 oktober 2011. Op basis van de gemiddelde jaarlijkse volumina per type kamerwerk is de ruwe schatting van de ambtelijke kosten – met alle voorgaande kanttekeningen – als volgt:

Kamervragen

€ 11 467 500

Moties

€ 5 857 500

Debatten

€ 12 135 000

De reële jaarlijkse kosten van het ambtelijk apparaat (nu totaal ca. € 30 mln) ten behoeve van kamerwerk zijn sinds medio jaren negentig beduidend opgelopen als gevolg van de toename van het aantal kamervragen, aangenomen moties en debatten/overleg. Ter indicatie zijn in de bijlage enkele grafieken toegevoegd met de meerjarige ontwikkeling per categorie kamerwerk.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H.Donner

Bijlage Ontwikkeling volume kamerwerk naar categorie 1981–2011

Volume Kamerwerk per categorie 2009–2011

Categorie Kamerwerk

2009

2010

2011 tot 01–10-’11

20111 schatting heel jaar

Gemiddelde 2009 t/m 20111

Schriftelijke Kamervragen

3029

2552

2343

3124

2901

Mondelinge Kamervragen

152

113

156

208

157

           

1. Totaal Kamervragen

3181

2665

2499

3332

3058

           

2. Moties (aangenomen)

889

620

626

835

781

           

Interpellaties

12

0

3

4

5

Spoeddebatten

61

47

47

63

57

Beleidsdebatten

30

30

30

40

33

Algemeen overleg

591

418

341

455

488

Verslag Algemeen Overleg

217

123

157

209

183

Notaoverleg

25

5

7

9

13

Wetgevingsoverleg

45

26

13

17

29

           

3. Totaal Debatten/Overleg

981

649

598

797

809

Bron: VIP-systeem Tweede Kamer

X Noot
1

Schatting voor heel 2011 obv van gegevens tot 1 oktober.

* Schatting voor heel 2011 obv van gegevens tot 1 oktober.

* Schatting voor heel 2011 obv van gegevens tot 1 oktober.

* Schatting voor heel 2011 obv van gegevens tot 1 oktober.

* Schatting voor heel 2011 obv van gegevens tot 1 oktober.

* Schatting voor heel 2011 obv van gegevens tot 1 oktober.

* Schatting voor heel 2011 obv van gegevens tot 1 oktober.

* Schatting voor heel 2011 obv van gegevens tot 1 oktober.

* Schatting voor heel 2011 obv van gegevens tot 1 oktober.

Naar boven