Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201327859 nr. 63

27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 april 2013

Tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken heb ik u een overzicht toegezegd dat inzicht geeft in welke organisaties er toegang hebben tot de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) op vergelijkbare wijze als de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA).

In deze brief geef ik u dit overzicht en een toelichting op de systematische verstrekking van gegevens uit de GBA aan derden. Deze informatie kunt u betrekken bij uw overwegingen over de motie ingediend door de leden Schouw en Voortman betreffende de toegang van de SILA tot de GBA. Ik zal achtereenvolgens ingaan op:

  • (1) de systematische verstrekking uit de GBA aan derden, met een overzicht van derden aan wie kan worden verstrekt;

  • (2) de specifieke grondslag voor de SILA.

(1) De systematische verstrekking uit de GBA aan derden

Het primaire doel van de GBA is bestuursorganen te voorzien van in de registratie opgenomen gegevens, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor het vervullen van de taak van het bestuursorgaan. Daarnaast kunnen gegevens uit de GBA verstrekt worden aan derden (elke andere persoon of instelling dan een bestuursorgaan en de ingeschrevene) in bij of krachtens de Wet GBA aangewezen gevallen.

Op grond van de Wet GBA (artikel 99) kunnen aan bepaalde derden op systematische (geautomatiseerde) wijze gegevens uit de GBA worden verstrekt. Deze mogelijkheid is volgens de memorie van toelichting gecreëerd vanwege «het belang dat deze instanties dienen, en, doordat verstrekking via het netwerk mogelijk is, ter bevordering van de doelmatigheid».

De Wet GBA geeft aan welke typen van derden voor de verstrekking in aanmerking komen. Vervolgens moet in een algemene maatregel van bestuur (amvb) op grond van de wet nader worden bepaald welke organisaties het betreft. Dat leidt tot het volgende overzicht van de in het Besluit GBA opgenomen organisaties.

  • Pensioenfondsen, premiepensioeninstellingen, verzekeraars die wettelijk belast zijn met de uitvoering van pensioenregelingen, spaarfondsen en fondsen tot uitvoering van een regeling voor vervroegd uittreden.

  • Banken, effecteninstellingen, verzekeraars en beleggingsinstellingen die aanspraken van gerechtigden moeten honoreren.

  • Zorgverzekeraars die overeenkomstig een wettelijke regeling zorgverzekeringen aanbieden en uitvoeren.

  • De Stichting Interkerkelijke ledenadministratie (SILA).

  • Instellingen en voorzieningen voor onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening.

  • De Stichting Centraal Bureau voor Genealogie

  • Instellingen die tot taak hebben om een registratie in stand te houden betreffende kredieten of schulden zoals Stichting BKR

2) De verstrekking uit de GBA aan de SILA

De systematische verstrekking van gegevens uit de GBA aan de SILA vindt zijn grondslag in artikel 99, tweede lid, van de Wet GBA. Daarin is bepaald dat bij of krachtens amvb geregeld kan worden dat systematisch gegevens uit de GBA verstrekt worden aan één samenwerkingsverband van kerkgenootschappen of andere genootschappen op geestelijke grondslag. In de amvb op grond van de Wet GBA is de SILA aangewezen als het bedoelde samenwerkingsverband.

Daarbij is de eis gesteld dat de SILA haar faciliteiten op gelijke voet ter beschikking moet stellen aan ieder kerkgenootschap of ander genootschap op geestelijke grondslag, dat van die faciliteiten gebruik wenst te maken. De GBA staat dus via de SILA op gelijke wijze open voor andere stromingen als humanisten of moslims. Verder is van belang dat de Wet GBA (artikel 102) er in voorziet dat iedere burger kenbaar kan maken bij zijn gemeente, dat hij wenst dat zijn gegevens niet worden verstrekt aan de SILA: de verstrekking stopt dan.

Tot slot

Binnen afzienbare termijn zal het voorstel voor een Wet basisregistratie personen (Kamerstukken 33 219) in de Tweede Kamer plenair behandeld worden. In de nota naar aanleiding van het verslag (Kamerstuk 33 219, nr. 6) is aangegeven dat het de bedoeling is om de systematische gegevensverstrekking aan derden zoals die onder de huidige Wet GBA plaats vindt, voort te zetten na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel, zolang de werkzaamheden die de derden verrichten en de gegevens die daarvoor nodig zijn, niet zijn gewijzigd. Graag spreek ik hier verder over met u bij de behandeling van het wetsvoorstel BRP.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk