33 400 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2013

Nr. 65 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 maart 2013

Op 21 december 2012 (Kamerstuk 33 400 X, nr. 47) heb ik u laten weten dat het sectoroverleg met de centrales van overheidspersoneel was opgeschort naar aanleiding van het compensatievoorstel voor de effecten van de Wet uniformering loonbegrip (WUL). Tijdens het algemeen overleg op 23 januari jl. (Kamerstuk 33 400 X, nr. 63) heb ik toegezegd u nader te informeren zodra dat mogelijk was. Inmiddels is op 6 maart jl. het sectoroverleg hervat. Ik stel het op prijs dat Defensie weer formeel in overleg is met de centrales van overheidspersoneel en dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke agenda voor de komende periode.

Nieuw voorstel compensatie WUL-effecten

Het compensatievoorstel van Defensie over de WUL van 19 december 2012 dat aanleiding gaf om het overleg op te schorten, is ingetrokken. In de plaats hiervan heeft Defensie een nieuw compensatievoorstel voor de effecten van de WUL gedaan dat op het volgende neerkomt.

Voor 2013 zullen militairen er door de effecten van de WUL niet verder op achteruit gaan dan 1,5 procent. Ik heb u hierover geïnformeerd met mijn brieven van 21 december 2012 (Kamerstuk 33 400X, nr. 47) en 28 januari 2013 (Kamerstuk 33 400X, nr. 56).

De komende periode zal ik met de centrales van overheidspersoneel overleggen over de concrete structurele oplossing voor 2014 en verder, en over de pakketvergelijking.

Dit aangepaste compensatievoorstel is voor de centrales van overheidspersoneel aanleiding het overleg te hervatten. Dit geldt ook voor de reorganisaties; op korte termijn worden de concrete vervolgstappen van het reorganisatietraject met de centrales besproken. Zodra hier meer duidelijkheid over is, wordt het defensiepersoneel geïnformeerd.

Ik zal u weer informeren zodra er overeenstemming is over de structurele oplossing voor 2014 en verder.

Bijlage 1 bevat een overzicht van de effecten voor het militair personeel voor geheel 2013.1

De minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven