Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201230872 nr. 120

30 872 Landelijk afvalbeheerplan

Nr. 120 MOTIE VAN HET LID LEEGTE C.S.

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Kamer in ruime meerderheid de motie-Leegte c.s (32813, nr. 4) heeft aangenomen;

constaterende dat de landsadvocaat stelt dat er meerdere beweegredenen kunnen zijn voor de keuze voor betere (of tweede generatie) biobrandstoffen zoals bijvoorbeeld de gevolgen voor voedselzekerheid of leveringszekerheid en het onduidelijk is of dit als reden juridisch houdbaar is;

verzoekt de regering, een voorstel voor 1 oktober 2012 te laten doen (dat ook besproken is in Brussel) voor een forfaitaire ILUC-factor – niet als duurzaamheideis maar vanwege voedselzekerheid – waardoor biobrandstoffen met een geringe landimpact profijtelijker worden dan biobrandstoffen met een grotere landimpact, resulterend in een marktgestuurde ontwikkeling naar goede en betaalbare betere biobrandstoffen;

verzoekt de regering, voor 1 oktober 2012 in Brussel duidelijkheid te krijgen over welke mogelijkheden er zijn voor een verhoging van het bijmengpercentage, zoals bedoeld in de motie-Leegte c.s. en tot die tijd niet over te gaan tot verhoging,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leegte

Paulus Jansen

Dikkers