Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231066 nr. 136

31 066 Belastingdienst

Nr. 136 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het model van horizontaal toezicht volgens het rapport van de commissie-Stevens tekortkomingen kent en niet voor alle doelgroepen van belastingplichtigen even geschikt is om volledige en juiste belastingheffing en belastinginning te bereiken;

verzoekt de regering, tot een nadere afbakening te komen van de doelgroepen voor wie horizontaal toezicht inderdaad een geschikt model is voor invulling van de relatie tussen Belastingdienst en belastingplichtige en de Kamer hierover voor 1 oktober 2012 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Vliet