Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232668 nr. 6

32 668 Structuurvisie ZuidasDok

Nr. 6 MOTIE VAN HET LID VERHOEVEN

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de kosten van de ontwerp-structuurvisie ZuidasDok volledig worden gedragen door centrale en decentrale overheden;

constaterende dat er na doorrekeningen van het CPB onzekerheden zijn ontstaan omtrent de rentabiliteit van de ontwerp-structuurvisie ZuidasDok;

overwegende dat veel gemeenten in afgelopen jaren de waardeontwikkeling van kantoorgebieden te optimistisch hebben ingeschat;

overwegende dat ook de Zuidas dit risico kent, en de betrokken partijen benadrukken hiermee voldoende rekening te hebben gehouden;

verzoekt de regering, de financiële risico's en de rentabiliteit van het project ZuidasDok nauwlettend te monitoren, en de Kamer hier middels een jaarlijkse rapportage over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verhoeven