Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201222054 nr. 198

22 054 Wapenexportbeleid

Nr. 198 MOTIE VAN DE LEDEN TIMMERMANS EN EL FASSED

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de huidige Europese regels over het wapenexportbeleid te veel ruimte laten voor verschillende interpretaties door de afzonderlijke lidstaten;

constaterende dat dit tot gevolg heeft dat er geen uniform gehanteerd Europees beleid is met betrekking tot de in-, uit-, en doorvoer van wapens in de EU;

overwegende dat een nationaal wapenhandelbeleid voor de handel en doorvoer van wapens ontoereikend is om de internationale wapenhandel te reguleren en het daarom noodzakelijk is om een uniform EU-wapenexportbeleid te hanteren;

van mening dat het wenselijk is te komen tot een uniforme interpretatie van de Europese regels over het wapenexportbeleid en een eenmaal genomen besluit voor de gehele EU geldt;

van mening dat het mensenrechtencriterium uitgebreid zou moeten worden met een formele rol voor de Speciale Vertegenwoordiger van de EU voor de Mensenrechten en het horen van lokale ngo's over de mensenrechtensituatie in het desbetreffende land;

verzoekt de regering, om in EU-verband te bewerkstelligen dat er een uniforme interpretatie van de Europese regels over het wapenexportbeleid komt en op EU-niveau af te spreken dat een eenmaal door een lidstaat genomen besluit alle lidstaten bindt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Timmermans

El Fassed