Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233017 nr. 9

33 017 Wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met het afschaffen van de bevoegdheid van gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen

Nr. 9 MOTIE VAN DE LEDEN HEIJNEN EN SCHOUW

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de afschaffing van deelgemeenten leidt tot een beperking van de autonomie van gemeenten om hun eigen bestuur in te richten;

overwegende dat deze autonomie beschermd wordt in de Grondwet, de Gemeentewet, maar ook in het Europees Handvest inzake lokale autonomie;

constaterende dat Nederland partij is bij het handvest en dat hier mogelijk inbreuk op gemaakt wordt;

constaterende dat de Raad van State nog niet ingegaan is op mogelijke strijdigheid van het wetsvoorstel voor de afschaffing van deelgemeenten met het Europees Handvest inzake lokale autonomie;

verzoekt de regering, om advies aan de Raad van State te vragen over de inbreuk die het wetsvoorstel voor de afschaffing van deelgemeenten maakt op de bepalingen van het Europees Handvest inzake lokale autonomie alvorens het voorstel verder in de Staten-Generaal te behandelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Heijnen

Schouw